Dziś wchodzi w życie znowelizowane rozporządzenie określające nowe zasady przyjęć. Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może składać podanie o przyjęcie każdego dnia. Dotychczas terminy naboru ogłaszał komendant główny policji, określając w zależności od potrzeb terminy i limity przyjęć.

Dodatkową zachętą jest obniżenie wymogów formalnych. Kandydat nie będzie musiał przedstawiać m.in. zaświadczenia o niekaralności (kosztuje ono 50 zł).

Zmienia się również charakter testu kwalifikacyjnego. Dotychczas był on zdecydowanie selekcyjny. Kandydat, który nie zdobył minimum 24 punktów (z 40 możliwych) z testu wiedzy, odpadał. Teraz, bez względu na liczbę uzyskanych punktów, przystąpi do następnego etapu (testu sprawności fizycznej). O przyjęciu zdecyduje kolejność na liście rankingowej, zależna od liczby punktów uzyskanych na wszystkich etapach. Co więcej, negatywny wynik testu ze sprawności fizycznej lub z tzw. wywiadu zorganizowanego kandydat będzie mógł poprawić. Powinien w terminie od 30 do 60 dni od momentu, w którym uzyskał ten wynik, złożyć oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w policji. Do tej pory negatywna ocena na którymkolwiek etapie automatycznie przerywała postępowanie kwalifikacyjne.

– Preferujemy kandydatów z wyższym wykształceniem, szczególnie w dziedzinach, które są dla nas najbardziej przydatne -mówi nadkomisarz Sławomir Waremiuk z Komendy Głównej Policji.
W efekcieosoby, które mają wyższe wykształcenie (magisterskie lub inne równorzędne) w dziedzinach: administracja, prawo, ekonomia, socjologia, psychologia, politologia i informatyka, uzyskają dodatkowo 18 punktów. Natomiast posiadający wykształcenie wyższe o innym kierunku – 16.