Nie ma obowiązku zgłoszenia do ZUS-u pracownika zatrudnionego na kolejną umowę zlecenie, w przypadku gdy pomiędzy jedną a drugą umową nie wystąpił nawet dzień przerwy.

Każda osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń. Zgłoszenie wyrejestrowania płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni od daty zaistnienia tego faktu. Powyższym terminem nie są objęci m.in. członkowie służby zagranicznej.

Jednak w przypadku, gdy zleceniodawca zawiera ze zleceniobiorcą kolejną umowę zlecenia i pomiędzy nimi nie występuje przerwa, nie ma obowiązku ponownego zgłaszania pracownika do ZUS-u. W sytuacji gdyby pomiędzy jedną a drugą umową zlecenia zawieraną z tym samym zleceniobiorcą, wystąpił chociażby jeden dzień przerwy, wówczas należy wyrejestrować go z ZUS-u i zgłosić ponownie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Podstawa prawna:

  • art. 36 ust. 1, ust. 11, ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • art. 67 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
  • Zapraszamy na PortalKadrowy.pl