Stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe zostanie obniżona w dwóch etapach.
I. etap – okres od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r.
W tym okresie obniża się stopę procentową składki na ubezpieczenia rentowe o 3 pkt procentowe, tj. z 13% do 10%. Przy czym w 2007 r. zmniejszenie składki rentowej o 3 pkt dotyczy wyłącznie części składki, która jest opłacana ze środków pracownika.
W praktyce ta zmiana oznacza, że od 1 lipca 2007 r. pracownicza część składki rentowej zostaje obniżona z 6,5% do 3,5% podstawy wymiaru, natomiast pracodawca nadal płaci część składki rentowej w niezmienionej wysokości, tj. 6,5% podstawy wymiaru (art. 4 ustawy).

II. etap – okres od 1 stycznia 2008 r.
Od tej daty stopa procentowe składki na ubezpieczenia rentowe będzie wynosić 6%. Składki na ubezpieczenia rentowe finansowane będą z własnych środków w wysokości 1,5% podstawy wymiaru przez pracownika i w wysokości 4,5% przez pracodawcę (art. 1 pkt 1 lit c i art. 1 pkt 2 ustawy).
W praktyce oznacza to, że część składki pracodawcy będzie obniżona o 2 pkt procentowe, czyli z 6,5% do 4,5%, a składka pracownicza zostanie obniżona o kolejne 2 pkt procentowe, czyli z 3,5% do 1,5% podstawy wymiaru w stosunku do stawek obowiązujących od 1 lipca 2007 r.
Będą zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń

Ustawa nowelizuje także:
1. ustawę z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.) oraz 
2. ustawę z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr 199, poz. 1673 ze zm.).

Uwaga!
Obniżenie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe ma wpływ na ustalanie podstawy wymiaru świadczeń pieniężnych wypłacanych na podstawie tych ustaw.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.