Ustawa określa zasady ochrony informacji, których nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby z punktu widzenia jej interesów niekorzystne, także w trakcie ich opracowywania oraz niezależnie od formy i sposobu ich wyrażania. Nowa ustawa określa w szczególności zasady:

  • klasyfikowania informacji niejawnych;
  • organizowania ochrony informacji niejawnych;
  • przetwarzania informacji niejawnych;
  • postępowania sprawdzającego prowadzonego w celu ustalenia, czy osoba nim objęta daje rękojmię zachowania tajemnicy, zwanego dalej
  • odpowiednio „postępowaniem sprawdzającym” lub „kontrolnym postępowaniem sprawdzającym”;
  • postępowania prowadzonego w celu ustalenia, czy przedsiębiorca nim objęty zapewnia warunki do ochrony informacji niejawnych, zwanego dalej „postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego”;
  • organizacji kontroli stanu zabezpieczenia informacji niejawnych;
  • ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych;
  • stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w odniesieniu do informacji niejawnych.