Na podstawie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. W przypadku nieruchomości stanowiących własność gminy, właściwym organem jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 4 pkt 9 ww. ustawy).

 

Sprawy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste mają charakter cywilnoprawny, a nie administracyjnoprawny (por. wyrok NSA z dnia 12 maja 2006 r., I OSK 843/05, LEX nr 236557). Dotyczy to także kwestii ustalania innego niż ustawowy terminu płatności opłat rocznych (por. postanowienie WSA we Wrocławiu z 8 marca 2012 r., sygn. akt II SAB/Wr 64/11). Odmawiając ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej, burmistrz nie wydaje decyzji administracyjnej ani innego aktu o charakterze administracyjnym. Wydaje w tej sprawie oświadczenie o charakterze cywilnoprawnym, na które nie przysługuje środek zaskarżenia w trybie postępowania administracyjnego ani skarga do sądu administracyjnego lub sądu powszechnego.

 

Na działania burmistrza w sprawach o charakterze cywilnoprawnym zainteresowany może wnieść skargę w trybie art. 221 kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków nie dotyczy tylko spraw rozstrzyganych w trybie administracyjnoprawnym, lecz wszystkich spraw należących do właściwości organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sprawach dotyczących zadań własnych jest właściwa rada gminy (miasta), a w sprawach zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia. Sprawy z zakresu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych należą do zadań własnych gminy, więc skargę na burmistrza w tej sprawie rozpatruje rada miasta.

 

Jak wyżej wspomniano, zainteresowanemu w sprawie opłaty rocznej nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego ani do sądu powszechnego. Uchwała rady miasta w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza także nie podlega zaskarżeniu do sądu, por.: postanowienie WSA w Białymstoku z dnia 10 maja 2005 r., II SA/Bk 276/05 (ZNSA 2005/2-3/115), postanowienie NSA z dnia 11 lutego 2002 r., II SA/Wr 3121/01; postanowienie NSA z dnia 12 kwietnia 2001 r. w sprawie I SA 2668/00 (LEX 54426), postanowienie WSA w Warszawie z dnia 25 marca 2008 r., VI SAB/Wa 21/07.


Autor: Radosław Skwarło

Serwis samorządowy www.samorzad.LEX.pl

http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/odmowa-przesuniecia-terminu-platnosci-oplaty-rocznej-moze-byc-zaskarzona