Zgodnie z projektem, zgłoszonym przez posłów PO, funkcjonariusz publiczny, który swoim działaniem lub zaniechaniem wyrządził szkodę, za co zasądzone zostanie odszkodowanie, poniesie odpowiedzialność materialną.

Marek Wójcik (PO) mówił, że o potrzebie przygotowania takiej propozycji zdecydowały liczne przypadki bankructw przedsiębiorców, które były spowodowane błędnymi decyzjami aparatu skarbowego. „Bardzo często na bruk trafiali pracownicy takich zakładów” – dodał.

Jak tłumaczył, projekt zakłada, że do odpowiedzialności będą pociągani ci urzędnicy, którzy swoim działaniem lub zaniechaniem rażąco naruszą prawo powodując powstanie szkód dla obywateli lub przedsiębiorców.

Wyjaśniał, że procedura będzie uruchamiana, gdy urzędnik doprowadzi do szkody, a skarb państwa zapłaci za nią odszkodowanie. Wówczas – mówił poseł – kierownik jednostki, w której taki urzędnik pracuje, będzie zgłaszał sprawę do prokuratury. Decyzję o tym, czy ktoś zostanie ukarany podejmować będzie sąd. Funkcjonariusze publiczni będą odpowiadać materialnie do kwoty nie większej niż dwunastokrotność ich miesięcznego wynagrodzenia.

Projekt został skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.