Przedstawiciele izb gospodarczych, architekci, urbaniści, samorządowcy i przedstawiciele instytucji zarządzających infrastrukturą spotkali się w Opolu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierdem Romanem Dziekońskim.

Było to kolejne ze spotkań konsultacyjnych, organizowanych z inicjatywy ministerstwa w regionach, a jego przedmiotem były planowane zmiany ustawy Prawo budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw. Spotkanie konsultacyjne w Opolu zorganizowali wspólnie Marszałek Województwa Opolskiego i Wojewoda Opolski.

Planowane przez Ministerstwo zmiany znacząco mają zmienić przepisy, które dotykają wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego – od zwykłych użytkowników, poprzez inwestorów, władze lokalne i środowiska zawodowo związane z tym procesem. Dlatego tak ważne są konsultacje proponowanych zmian, które powinny pogodzić interesy wszystkich zainteresowanych.

Jak mówił minister Dziekoński, ideą proponowanych zmian jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, koordynacja przedsięwzięć związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz aktywne włączenie inwestorów w proces rozwoju lokalnego. Nowe zapisy ustawowe mają służyć przyspieszeniu i usprawnieniu procesu inwestycyjnego, zapewnieniu samorządom lokalnym konkretnych instrumentów kształtowania ładu przestrzennego i – co ważne ze względu na przepisy unijne – zintegrowaniu systemu gospodarki przestrzennej z dyrektywami środowiskowymi i dostępem społeczeństwa do informacji. Minister szczegółowo przedstawił podczas spotkania proponowane przez ministerstwo zapisy, odpowiadał też na wiele pytań zadawanych przez licznie zgromadzone na spotkaniu osoby.

Według planów Ministerstwa Infrastruktury, projekt zmian trafi do Sejmu w październiku tego roku, a nowe przepisy wejdą w życie w drugim kwartale przyszłego roku.