Spotkanie otworzył członek Zarządu Województwa Tomasz Kostuś, który mówił o dotychczasowych działaniach samorządu województwa dotyczących rozwoju nowatorskich rozwiązań w energetyce. Podkreślił, że Opolszczyzna ma znakomity potencjał odnawialnych źródeł energii, który trzeba wykorzystać.

Na konferencji zostało oficjalnie przedstawione unikalne w skali kraju przedsięwzięcie nazwane jako Inicjatywa Klastrowa. Ma ono na celu współpracę firm, samorządów, szkół z regionu na rzecz rozwoju nowatorskich rozwiązań w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE). Urszula Ciołeszyńska, prezes zarządu Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych, zachęcała zgromadzonych do aktywnego włączenia się w inicjatywę klastrową.

Z przedstawionych na konferencji danych wynika, że na Opolszczyźnie największy udział wśród odnawialnych źródeł energii mają elektrownie wodne, których jest ponad 30, a planowana jest budowa kolejnych 20. W regionie znajduje się również niewielka ferma wiatrowa oraz producent biopaliwa w Goświnowicach. Pokrywa to wyłącznie 2 % całego zapotrzebowania na energię w regionie, lecz w perspektywie kilku kolejnych lat przewidziany jest szereg inwestycji, które mają zwiększyć kilkukrotnie udział procentowy źródeł odnawialnych w energetyce. W przyszłości największy udział w produkcji energii mają przejąć elektrownie wiatrowe, których fermy planowane są na południu i północy województwa.

– Obecnie sieć energetyczna w Polsce nie jest jeszcze przystosowana do odbioru energii produkowanej z OZE – zaznaczał w swoim przemówieniu Dieter Przewdzing, burmistrz Zdzieszowic. Wyrażał jednak nadzieje, że dzięki takim przedsięwzięciom, jak Inicjatywa Klastrowa, problemy te zostaną rozwiązane.

W swoim wystąpieniu prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej wyraził zadowolenie z daleko posuniętych działań samorządu województwa propagujących idee OZE. – Energetyka jest znakomitym miejscem wprowadzania rozwiązań innowacyjnych a w połączeniu z rolniczym charakterem regionu daje to ogromne perspektywy dla rozwoju energii pozyskiwanej z biomasy – mówił profesor Popczyk.
(WG)

fot.: umwo.opole.pl