Podstawowym warunkiem jest bardzo dobra znajomość języka tego kraju, w którym odbywany będzie staż. Stażysta może wybrać termin i długość swojego stażu – od jednego do trzech miesięcy. Urząd Marszałkowski zapewnia dofinansowanie w wysokości 500 euro, niezależnie od czasu trwania stażu. Ponadto partnerzy z Burgundii i Nadrenii- Palatynatu pokrywają koszty zakwaterowania i pomagają w znalezieniu ciekawej firmy bądź instytucji dla stażysty.

W tym roku zgłosiło się trzynastu kandydatów z województwa opolskiego. Zdecydowana większość kandydatów chciała wyjechać na staż do Burgundii. Niestety, w tym roku nie wszyscy kandydaci będą mieli możliwość wyjazdu. Wyjedzie siedem osób – strona francuska zgodziła się przyjąć pięć stażystek z regionu opolskiego, do Niemiec zaś i do Czech wyjedzie jedna osoba. Wszyscy stażyści to studenci.

Do tej pory studenci opolscy odbywali staż w urzędach administracji regionalnej, w biurach turystycznych, muzeach oraz innych instytucjach kultury. Projekt wymiany stażystów z regionami partnerskimi jest okazją do zdobycia doświadczenia zawodowego i doskonalenia umiejętności językowych młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego