Podstawa prawna i rozstrzygnięcie:
Na podstawie art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn.- Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz.577; zm. Dz.U. nr 154, poz. 1800; z 2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454; z 2004 r. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 64, poz. 565, nr 249, poz. 2104) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu stwierdza:

w § 4 uchwały nr XVI/119/08 Rady Powiatu Brzeskiego z 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok w części dotyczącej ujętego w zał. nr 1 zadania „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy II etap – SOR” naruszenie art. 166 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Usunięcie nieprawidłowości winno nastąpić w terminie do 25 marca 2008 r. w sposób wskazany w uzasadnieniu.

Opis przebiegu sprawy:
11 lutego 2008 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr XVI/119/08 Rady Powiatu Brzeskiego z 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok, w której treści, dokonując w § 4 zmiany w wieloletnim planie zadań inwestycyjnych, określono następujące elementy struktury zadania „Przebudowa pomieszczeń Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu na Szpitalny Oddział Ratunkowy II etap – SOR”:

 • jednostka realizująca zadanie: Starostwo Powiatowe,
 • okres realizacji: 2007-2009
 • łączne nakłady finansowe: 5.738.262 zł,
 • planowane nakłady w 2008 r. – 12.000 zł,
 • uwagi; część opisowa: 12.000 zł studium wykonalności plus opisy; 5.726.262 zł – dofinans. zad. ze środków programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” – kwota zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu środków.
 • W tym stanie wskazać należy, że w 2009 r. nie ujęto po stronie planu wydatków związanych z realizacja powyższego zadania, co pozostaje w sprzeczności z planem wydatków przyjętym § 2 ust. 2 w zw. z zał. nr 3 uchwały nr XV/111/07 Rady Powiatu Brzeskiego z 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Brzeskiego na 2008 rok z którego wynika, iż wielkości kwotowe realizowanego zadania w odniesieniu do planowanych w roku 2009 wydatków określa wielkosć 2.986.975 zł.

  Na posiedzenie Kolegium wyznaczone na dzień 27 lutego 2008 r. przedstawiciel Powiatu zawiadomionego prawidłowo nie stawił się.

  Uzasadnienie:
  W tym stanie faktycznym Kolegium stwierdza, co następuje:

  Zasady planowania środków publicznych oraz dysponowania nimi określone są ustawą o finansach publicznych (art. 1 pkt 4), która w art. 166 ust. 1 stanowi, że uchwała budżetowa może określać oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej. Ustawową strukturę przedmiotowego załącznika określa dyspozycja art. 166 ust. 2 cyt. Ustawy, nakazując w jego treści wyszczególnienie:

 • nazwy i celu programu, projektu lub zadania,
 • jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej wykonywanie programu, projektu lub zadania,
 • okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
 • wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.
 • Wspomniane wyżej elementy uchwały w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych w aspekcie wzajemnego powiązania kwot nakładów ogółem oraz wyszczególnionych wysokości wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach posiadają istotne znaczenie dla prawidłowej oceny zgodności planowania wykraczającego poza okres bieżącego roku budżetowego. Wskazują na to dyspozycje art. 166 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych stanowiące odpowiednio, iż:

 • kolejne uchwały budżetowe określają nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej terminowe zakończenie,
 • zmiana kwot wydatków na realizacje programu następuje w drodze uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej jego wykonywanie.
 • Tym samym w kontekście istoty opracowania programu zdeterminowanej wieloletnim cyklem inwestycyjnym (wykraczającym poza okres danego roku budżetowego), ujmowanie w jego treści wydatków przewidzianych w istocie do realizacji wyłącznie w bieżącym roku budżetowym z zaniechaniem zaplanowania wielkości planu wydatków w kolejnych latach realizacji programu (kwota zostanie wprowadzona do budżetu po otrzymaniu środków), nie znajduje legitymacji w art. 166 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

  W tym stanie faktycznym i prawnym Kolegium wskazuje, że usuniecie stwierdzonej nieprawidłowości winno nastąpić poprzez określenie treści załącznika nr 1 uchwały nr XVI/119/08 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok w części dotyczącej przedmiotowego zadania zgodnie z dyspozycja art. 166 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

  W przypadku niedoprowadzenia do zgodności zapisów uchwały z obowiązującymi przepisami prawa w zakreślonym terminie Izba podejmie działania w trybie określonym art. 12 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

  Więcej uchwał RIO z całej Polski pod adresem: www.portalrb.pl/index.php?option=com_content&task=category§ionid=5&id=19&Itemid=191