Dnia 15 października br. po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę i instalacje sprzętu komputerowego w ramach projektu PESEL2 na łamach Puls Biznesu ukazał się artykuł p.t. „Czy MSWiA dyskryminuje polskich producentów” w którym autorzy twierdzą, że MSWiA wybrało firmy oferujące komputery marki Dell. Sugerując jednocześnie, że: „ może to być dowód wdzięczności za wybudowanie fabryki (przez firmę Dell – przypis. własny) pod Łodzią”.

W związku z tym artykułem, którego zawartość była przedrukowana na licznych portalach internetowych – chciałbym złożyć następujące oświadczenie.

Proces wyłonienia najkorzystniejszej oferty prowadzony był zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Postępowanie przetargowe zostało wszczęte 12.07.2007 r. a rozstrzygnięcie nastąpiło 11.10.2007 r. Na wykonanie zamówienia będącego przedmiotem postępowania złożono 18 ofert.

W dniu 21 września 2007 r. po przeprowadzeniu wstępnego badania ofert komisja przetargowa zwróciła się do Oferentów o dostarczenie oferowanego sprzętu do testów. Siedmiu Oferentów nie dostarczyło zestawów komputerowych (wymóg zawarty w SIWZ), uniemożliwiając tym samym przeprowadzenie testów wydajnościowych oraz zgodność zaoferowanego sprzętu z treścią SIWZ. W związku z tym oferty te zostały odrzucone jako nie spełniające wymagań (pkt. 18 Załącznika Nr 1 do SIWZ). Dodatkowo trzech z siedmiu w/w oferentów nie udzieliło wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty w określonym przez Zamawiającego terminie. Z tego powodu, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, oferty te również podlegały odrzuceniu.

Wykonawcy w ofertach złożonych w dniu 30 sierpnia 2007 roku zobowiązali się do dostarczenia sprzętu komputerowego, wyposażonego między innymi w płytę główną o parametrach: 2 złącza SATA2, umożliwiającą obsługę pamięci operacyjnej do 4 GB, obudowę o parametrach: jedna wolna kieszeń 5,25” na urządzenie zewnętrzne oraz jedna wolna kieszeń 3,5” na urządzenie wewnętrzne oraz klawiaturę posiadającą 102 klawisze. Dziewięciu Oferentów dostarczyło sprzęt komputerowy niezgodny z przedstawioną zamawiającemu ofertą np. wyposażony w płytę główną posiadającą 6 złączy SATA2, umożliwiającą obsługę pamięci operacyjnej do 8 GB oraz klawiaturę posiadającą 107 klawiszy.

Niezgodność parametrów oferowanego sprzętu z parametrami sprzętu dostarczonego do testów jest niedopuszczalna i tym samym uniemożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie testów. Spośród dziewięciu w/w oferentów czterech złożyło wyjaśnienia, w których oświadczają, że oferowany sprzęt wyposażony jest w np. osiem portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera oraz klawiaturę posiadającą 107 klawiszy, tym samym dokonując zmiany w złożonej ofercie.

Dokonywanie zmian w ofercie jest możliwe przed upływem terminu składania ofert, natomiast na etapie badania ofert praktyka taka jest niedopuszczalna. Powyższe fakty spowodowały konieczność odrzucenia tych ofert na podstawie art.84 ust. 1 Ustawy oraz część XII pkt. 14 SIWZ a także pkt. 18 Załącznika Nr 1 do SIWZ.

Należy nadmienić, że Zamawiający określił wymagania minimalne i przyjąłby oferty przewyższające to minimum. Jednak, prowadząc postępowanie zgodnie z w/w Ustawą Zamawiający nie ma prawa zaakceptować sprzętu komputerowego posiadającego parametry inne (w tym przypadku lepsze) niż w złożonej wcześniej ofercie. Złożona oferta jest bowiem wiążąca zarówno dla Oferentów jak i dla Zamawiającego i na tym etapie postępowania nie może podlegać żadnym zmianom. Ostateczny wybór wykonawcy dokonany został spośród dwóch Oferentów, których oferty spełniły wymagania.

Oferta spełniająca warunki postawione przez Zamawiającego, która uzyskała najwyższą ilość punktów jest oferta konsorcjum firm:
Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o., ul. Wadowicka 12, 30-415 Kraków, Datacom System S.A. ul. Taborowa 10, 02-699 Warszawa, Kolporter Info S.A. ul. Zagnańska 61, 025-528 Kielce.

Przedstawione fakty jednoznacznie wykazują, że przedmiotowe postępowanie prowadzone było zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi. Podnoszenie zarzutów, że postępowanie było stronnicze, ponieważ odrzucono oferty ze sprzętem o lepszych parametrach, świadczy o niedoskonałej znajomości nt. zasad prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Piotr Piętak
Wiceminister MSWiA