Według proponowanych rozwiązań, wymagane obecnie w większości przypadków, dokumenty potwierdzające sytuację prawną lub dane personalne mają zastąpić oświadczenia wnioskodawcy. Czynność ta będzie dokonywana pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Planuje się także ograniczenie jej zakresu do zamkniętego katalogu faktów. I tak oświadczeniem będą mogły być objęte takie dane jak data i miejsce urodzenia, adres, stan cywilny czy niekaralność.Nowym rozwiązaniem ma być możliwość poświadczania przez urzędnika zgodności z oryginałem podpisu, dokumentów oraz daty ich okazania przez klienta. Umożliwi to przyjmowanie przez urząd zaświadczeń w postaci kopii, protokołu lub innej formy utrwalenia gdy konieczność złożenia zaświadczenia będą wymagały inne przepisy. Jednocześnie projektodawcy przewidują wprowadzenie zakazu żądania zaświadczenia dotyczącego informacji, która urzędowi jest dostępną, np. znajduje się w innym departamencie.Aby uniknąć wadliwych decyzji administracyjnych projekt nowelizacji przewiduje ograniczenia w stosowaniu nowych regulacji w przypadku gdy oświadczający był karany za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości lub wiarygodności dokumentów. Urzędnik będzie mógł nie przyjąć takiego oświadczenia gdy jego konsekwencje będą odnosić się do ochrony zdrowia i życia, zabezpieczenia gospodarki narodowej lub innego interesu społecznego.