Nowelizująca ustawa upraszcza procedury przygotowania ppp, wprowadza przejrzyste mechanizmy wyboru optymalnego wariantu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Zgodnie z nowym projektem zasady i tryb wyboru partnera prywatnego opierać się będzie na konkurencji rozwiązań pomiędzy najkorzystniejszymi ofertami partnerów prywatnych a realizacją projektu ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny będzie musiał opracować tzw. wariant publiczny, określający standard przedsięwzięcia niezbędny dla realizacji zadania publicznego.

CO ZAWIERA WARIANT PUBLICZNY
Specyfikacja zadania publicznego oraz jakości świadczonych usług:

  • okres realizacji przedsięwzięcia;
  • nakłady niezbędne do poniesienia na realizację przedsięwzięcia;
  • źródła finansowania przedsięwzięcia;
  • koszty realizacji przedsięwzięcia;
  • przychody lub dochody z przedsięwzięcia, w tym przewidywane opłaty i ceny;
  • rodzaje ryzyka charakterystyczne dla przedsięwzięcia.
  • Po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego, podmiot publiczny dokona porównania pomiędzy opracowanym wariantem realizacji przedsięwzięcia wyłącznie ze środków publicznych a najkorzystniejszym wariantem partnerstwa publiczno-prywatnego wyłonionym w drodze procedury zamówień publicznych. Jeżeli z oceny wynika, iż mógłby on zrealizować przedsięwzięcie w wariancie publicznym, to może podjąć decyzję o realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa-publicznego wyłącznie w przypadku gdy najkorzystniejszy wariant publiczno-prywatny przynosi korzyści dla interesu publicznego w porównaniu z realizacją w wariancie publicznym.