Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, prawo do skorzystania z pełnomocnika do głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest jednak wyłączone w przypadku głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.Pełnomocnictwo do głosowania udzielane jest przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Wyborca chętny do zagłosowania przez pełnomocnika musi złożyć do wójta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co mocodawca, z wyłączeniem członków komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania mocodawcy, mężów zaufania zgłaszanych przez komitety oraz kandydatów startujących w danych wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, wyjątkowo – od dwóch – gdy jednym z mocodawców jest wstępny pełnomocnika, jego zstępny, małżonek, rodzeństwo lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki bądź kurateli.Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik także nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach, jak również przyjmować od niego jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych.


Artykuł pochodzi z serwisu portalrb.pl