Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy, prawo do skorzystania z pełnomocnika do głosowania mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoznaczne orzeczenie organu rentowego, a także wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest jednak wyłączone w przypadku głosowania odbywającego się w obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów, oraz w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.



Pełnomocnictwo do głosowania udzielane jest przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Wyborca chętny do zagłosowania przez pełnomocnika musi złożyć do wójta wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa najpóźniej na 10 dni przed dniem wyborów.



Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co mocodawca, z wyłączeniem członków komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania mocodawcy, mężów zaufania zgłaszanych przez komitety oraz kandydatów startujących w danych wyborach. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby, wyjątkowo – od dwóch – gdy jednym z mocodawców jest wstępny pełnomocnika, jego zstępny, małżonek, rodzeństwo lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki bądź kurateli.



Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat. Pełnomocnik także nie może pobierać od udzielającego pełnomocnictwa do głosowania żadnych opłat za głosowanie w jego imieniu w wyborach, jak również przyjmować od niego jakichkolwiek korzyści majątkowych lub osobistych.






Artykuł pochodzi z serwisu portalrb.pl