Jak pisze Rzeczpospolita przesądza o tym art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych – uważa Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Przepis ten przewiduje, że pracodawca samorządowy określi w regulaminie wynagradzania wymagania kwalifikacyjne oraz szczegółowe warunki wynagradzania, przyznawania premii, nagród i dodatków.

Za przyjęciem obligatoryjności regulaminów wynagradzania w jednostkach samorządowych przemawia również to, że w ustawie nie ma żadnych przepisów przejściowych w tym zakresie. W ocenie Kancelarii Prezesa RM istotne jest więc, żeby pracodawcy samorządowi jak najszybciej wprowadzili regulaminy wynagradzania zgodnie z tym przepisem. Inne kwestie niż wynikające z art. 39 (a więc np. inne świadczenia związane z pracą oraz inne nieuregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący) mogą pozostać w układach zbiorowych.