Wytyczne dotyczą wszystkich wydatków kwalifikowalnych ponoszonych przez Beneficjenta, zarówno w ramach współfinansowania krajowego jak i ze środków Wspólnotowych. Jedynie w przypadku projektu lub grupy projektów objętych zasadami pomocy publicznej mogą obowiązywać bardziej restrykcyjne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków od określonych w wytycznych, wynikające z programu pomocy publicznej.

Wytyczne te są skierowane do Beneficjentów, a także do wszystkich instytucji biorących udział we wdrażaniu PO IiŚ, w tym do Instytucji Pośredniczących, Instytucji Wdrażających/Instytucji Pośredniczących II stopnia, będą też stosowane przez Instytucję Certyfikującą i Instytucję Audytową w ramach ich kompetencji.

Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ znajdziesz TUTAJ >>>

źródło: www.funduszestrukturalne.gov.pl