Ministerstwo Infrastruktury poddało do konsultacji społecznych sporządzoną „Prognozę oddziaływania na środowisko programu budowy dróg krajowych na lata 2008 – 2012”. Jest to pierwszy tego typu dokument, kompleksowo przedstawiający wszelkie zagrożenia jakie mogą stanowić dla przyrody najistotniejsze inwestycje drogowe.

Niestety – wizja nie jest zbyt optymistyczna. Okazuje się bowiem, że w ponad 90% przypadków budowa autostrad i dróg ekspresowych może wejść w kolizję z obszarami chronionymi w zakresie sieci Natura 2000. To wszystko może pociągnąć za sobą konflikt społeczny, który dodatkowo spowolni prace budowlane. Do projektów najbardziej zagrożonych potencjalnym konfliktem należy projekt trasy S19, która miałaby przecinać kilka chronionych przez program obszarów. Dodatkowym problemem okazał się być fakt, że tereny objęte ochroną przez sieć „Natura 2000” zostały zgłoszone przez ekologów a nie przez Rząd RP. Sprawa ta wymaga zatem dodatkowych konsultacji nie tylko na szczeblu państwowym ale i unijnym.

W związku z zaistniałymi okolicznościami Rząd musi opracować alternatywny plan budowy dróg i autostrad, uwzględniający wpływ realizowanych w jego obrębie działań na środowisko.