Ponadto Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego podjął decyzję o rozpisaniu konkursów w ramach osi priorytetowej V (rozwój infrastruktury i ochrona środowiska) Regionalnego Programu Operacyjnego.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty z zakresu gospodarki wodno – ściekowej i ochrony przyrody (działanie 5.1). Jest do wzięcia 5,5 mln euro. Zarząd postanowił, że dofinansowanie z RPO może sięgać 60 procent wartości projektu.