Plan promocji województwa podlaskiego stanowić będzie podstawę teoretyczną dla przyszłych działań komunikacyjnych i marketingowych zmierzających do wykreowania koherentnego i atrakcyjnego wizerunku Podlaskiego. Definiować będzie cele długo- i krótkofalowe, strategiczne z punktu widzenia krajowej i zagranicznej promocji województwa.

Zawierać będzie szczegółową, wielokierunkową analizę Podlaskiego oraz wyniki badań sondażowych realizowanych wśród mieszkańców kraju i regionu.

Prace nad opracowaniem założeń wieloletniego planu promocji województwa podlaskiego obejmować będą dwa podstawowe etapy: etap badawczo-analityczny oraz etap strategii promocji.

Etap badawczo-analityczny koncentrować się będzie na przeprowadzeniu badań rynkowych oraz opisie stanu istniejącego. Obejmie analizę treści medialnych poświęconych województwu oraz materiałów o charakterze informacyjnym i promocyjnym wydawanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. W ramach prac zaplanowane są również spotkania konsultacyjne z mieszkańcami regionu oraz przedstawicielami środowisk opiniotwórczych.

Etap strategii promocji skupiać się będzie na opracowaniu założeń przyszłej kampanii marketingowej promującej województwo podlaskie. Obejmie analizą także dotychczasowe działania promocyjne podejmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego pod kątem ich skuteczności i zasadności dalszej realizacji. Wynikiem działań realizowanych na tym etapie będzie wstępny plan kampanii PR realizowanej w latach 2010-2014.

Efektem wdrożenia planu będzie nie tylko stworzenie silnej i dobrze rozpoznawalnej marki „Podlaskie” funkcjonującej na rynku krajowym i zagranicznym, ale także wzmacnianie tożsamości regionalnej wśród mieszkańców poszczególnych części województwa.

Cały proces opracowywania założeń wieloletniego planu promocji województwa ma mieć charakter transparentny, a istotną rolę w jego opracowaniu odgrywać będą spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, którym przedstawiane będą wstępne obserwacje i wnioski.

Województwo podlaskie jest obecnie jednym z wielu regionów przystępujących do prac na wieloletnim planem promocji. Dysponują nim już m.in. Śląskie, Mazowieckie i Opolskie. Inne prowadzą już nad nim prace.

Cały proces opracowywania założeń wieloletniego planu promocji województwa ma zakończyć się w grudniu bieżącego roku.