Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 16 lutego 2010 r. (II SAB/Kr 64/09) wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany do urzędu drogą elektroniczną, lecz nie opatrzony podpisem elektronicznym, nie może pozostać nierozpatrzony. Orzeczenie wskazuje na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, które regulują wskazaną sytuację.Brak podpisu elektronicznego jest jedynie brakiem formalnym, a nie przesłanką bezskuteczności wniosku. W tej sytuacji urząd powinien zwrócić się do wnioskodawcy w celu uzupełnienia tego wymogu.Sad wskazał także na fakt, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym można spotkać się ze stanowiskiem, że „wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniesiony w formie dokumentu elektronicznego wszczyna postępowanie w sprawie, mimo że nie został on opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym„.