Zgodnie z nowym rozporządzeniem weryfikacji będą podlegali urzędnicy zatrudnieni zarówno na podstawie umów o pracę, jak i mianowania.

Wszyscy będą oceniani na podstawie sześciu kryteriów obowiązkowych: sumienności, sprawności, bezstronności, umiejętności stosowania przepisów, planowania i organizacji pracy oraz postawy etycznej. Bezpośredni przełożony będzie musiał wybrać także dodatkowe kryteria oceny w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia lub mianowania urzędnika lub nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.

Procedura krok po kroku
1. Szef omawia z pracownikiem sposób wykonywania obowiązków przypisanych do zajmowanego stanowiska – na tej podstawie wybiera kryteria oceny.
2. Wybór kryteriów musi nastąpić w ciągu sześciu miesięcy od zatrudnienia pracownika.
3. Zaznacza w arkuszu dodatkowe kryteria oceny oraz miesiąc i rok jej dokonania.
4. Przekazuje arkusz kierownikowi jednostki, by zatwierdził kryteria. Gdy tak się stanie, arkusz otrzymuje także pracownik.
5. Nie wcześniej niż siedem dni przed datą oceny przeprowadza z podwładnym rozmowę wstępną na temat wykonywania obowiązków, napotkanych trudności i spełnienia określonych warunków.
6. Sporządza ocenę pisemną:

 • opiniuje w arkuszu sposób wykonywania zadań przez pracownika,
  – określa poziom spełnienia poszczególnych kryteriów oceny (bardzo dobry, dobry, zadowalający lub niezadowalający),

 • przyznaje łączną ocenę pozytywną (poziom bardzo dobry, dobry lub zadowalający) lub negatywną.
 • 7. Niezwłocznie doręcza zainteresowanemu ocenę z pouczeniem o możliwości odwołania w ciągu siedmiu dni do kierownika zatrudniającej go jednostki.
  8. Zamieszcza arkusz oceny w aktach osobowych pracownika.
  9. W ciągu 30 dni od oceny szef wyznacza kryteria kolejnej oceny.
  10. W razie negatywnej oceny pracownika kolejna ocena może zostać wyznaczona nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy.