Platforma jest odpowiedzią polskich firm sektora teleinformatycznego, placówek naukowo-badawczych oraz administracji publicznej na wyzwanie zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz ograniczania obszarów wykluczenia cyfrowego, stanowiące podstawowe priorytety nowej strategii Unii Europejskiej: i2010 – Europejskie Społeczeństwo Informacyjne dla wzrostu i zatrudnienia.

– Pierwszym krokiem do określenia strategicznych działań państwa w zakresie społeczeństwa informacyjnego powinna być obiektywna diagnoza obecnego stanu rozwoju, której jak dotąd nie mamy, a która może zostać zrealizowana w ramach badań objętych ogólnopolskim projektem DIAGNOZY SPOŁECZNEJ 2007 – powiedział dr Dominik Batorski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, który uczestniczy w pracach Platformy.

Udział w nich zadeklarowały także m.in.: firmy: KGHM Polska Miedź, Microsoft Polska, PROKOM Software, SPIN SA, Instytut Systemów Sterowania, Instytut Logistyki i Magazynowania, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, IPPT PAN oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Koordynatorem prac Platformy jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”. Udział w pracach Platformy jest otwarty dla innych podmiotów działających na polu e-Integracji w Polsce.

– Platforma jest szansą na wypracowanie pomysłów zamieniających mechanizmy XIX-wiecznej biurokracji na nowoczesną sieciową organizację administracji i społeczeństwa. W pracach Platformy widzę szansę m.in. na algorytmizację relacji państwo-obywatel, a tym samym zwiększenie przejrzystości funkcjonowania administracji i ułatwienia życia obywatelom – powiedział Krzysztof Król, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Wparcie dla prac Polskiej Platformy e-Integracji zadeklarował w imieniu MSWiA, dr Grzegorz Bliźniuk – podsekretarz stanu w tym resorcie, sygnatariusz Deklaracji Ministerialnej ICT for an inclusive society, przyjętej w Rydze 11 czerwca 2006 roku, odpowiedzialny za dział administracji rządowej – informatyzacja. Program działań Platformy przedstawiony w trakcie konferencji inauguracyjnej 7. Programu Ramowego zyskał zainteresowanie dr. Paula Timmersa – kierującego departamentem eIntegracji w Dyrekcji Generalnej ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Komisji Europejskiej.

– W Platformie widzimy szansę na przygotowanie i wdrożenie w Polsce nowoczesnych projektów oferujących mieszkańcom obszarów wiejskich i małych miasteczek dopasowane do ich potrzeb innowacyjne usługi świadczone poprzez Internet, związane z podnoszeniem poziomu edukacji i umiejętności oraz zwiększające zdolność Polaków do podejmowania wyzwań zawodowych cechujących początek XXI wieku – stwierdził Piotr Siemion – dyrektor naczelny ds. telekomunikacji KGHM Polska Miedź.

W grudniu br. Polska Platforma eIntegracji przedstawi swoją strategię badawczą oraz program innowacyjnych projektów na rzecz społeczeństwa informacyjnego, jakie zamierza realizować w latach 2007-2008 z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych oraz programów wspólnotowych Unii Europejskiej.

źródło: www.mwi.pl