„Budżet UE to wspólna pula środków, do której 28 krajów przekazuje niewielką część swoich zasobów, aby można je wykorzystać z jeszcze większym pożytkiem dla ponad 500 milionów Europejczyków”, dodaje Janusz Lewandowski. „Pozwala uniknąć powielania działań na poziomie krajowym i czyni każde z naszych państw członkowskich silniejszym, ponieważ wspólne wysiłki przynoszą lepsze wyniki niż rozproszone działania. Projekt budżetu na 2015 r. opiewa na 1% łącznego DNB wszystkich państw członkowskich. Udało się w nim uwzględnić obecne i przyszłe ważne kwestie, takie jak kryzys ukraiński czy potrzeba zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE, poprzez przekierowanie ograniczonych zasobów na inne priorytety”.

Proponowane zwiększenie zobowiązań o 2,1%, a płatności o 1,4% praktycznie odpowiada szacowanej inflacji na 2015 r.

Środki na zobowiązania przeznacza się przede wszystkim na nowe programy (wieloletnie ramy finansowe – WRF– na lata 2014–2020), a niemal 60% proponowanej kwoty zasili programy wspierające badania naukowe, innowacyjność, osoby młode i przedsiębiorstwa w Europie.

Zdecydowana większość środków na płatności zostanie wykorzystana na działania pobudzające wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy w Europie (+29,5% w stosunku do 2014 r.), takie jak badania naukowe („Horyzont 2020”), trans-europejskie sieci energetyczne, transportowe oraz sieci na potrzeby ICT (instrument „Łącząc Europę”) lub Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Inne obszary, w których zwiększono środki na płatności, to Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (+140%) oraz ochrona zdrowia Europejczyków i ochrona konsumentów (+20%).

Koszty funkcjonowania UE utrzymują się na stabilnym poziomie i wynoszą ok. 4,8 % całego budżetu. Ich wzrost (+1,6%) odpowiada mniej więcej przewidywanej stopy inflacji, więc w ujęciu realnym koszty te nie wzrastają. W projekcie budżetu uwzględniono także trzecią w okresie ostatnich trzech lat 1-procentową redukcję personelu. Komisji udało się także ograniczyć wnioski o środki na wydatki i personel innych instytucji UE, tak by lepiej wpisywały się w cel zakładający 5-procentową redukcję personelu w okresie 5 lat i by ograniczyć inne koszty administracyjne.

Jakie będą kolejne kroki?

Po przyjęciu przez Komisję w dniu dzisiejszym projektu budżetu na 2015 r. Rada (państwa członkowskie) zajmie w jego sprawie stanowisko, po czym zrobi to Parlament Europejski. Następny etap to 21-dniowe postępowanie pojednawcze, które ma umożliwić Radzie i Parlamentowi osiągnięcie porozumienia.

Udział w wydatkach

Zobowiązania: 145,6 mld euro

Płatności: 142,1 mld euro

PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R.

w mln euro, dane w zaokrągleniu (Δ 2014 w %)

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Inteligentny wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu:

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

66 674,0 (+4,2)

17 447,2 (+5,8)

49 226,8 (+3,6)

67 184,5 (+1,2)

15 582,6 (+29,5)

51 601,9 (-5,0)

2. Trwały wzrost gospodarczy: zasoby naturalne

Wydatki związane z rynkiem i pomoc bezpośrednia

Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo

59 253,7 (+0,0)

43 903,8 (+0,3)

15 349,9 (-0,9)

56 907,3 (+0,6)

43 897,0 (+0,3)

13 010,3 (+0,2)

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo

2 130,7 (-1,9)

1 881,2 (+12,2)

4. Globalny wymiar Europy

8 413,1 (+1,1)

7 327,0 (+7,1)

5. Administracja

w tym Komisja

w tym pozostałe instytucje

8 612,2 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

8 612,4 (+2,5)

3 297,2 (+1,1)

3 595,9 (+2,1)

Instrumenty szczególne (poza WRF)

515,4 (+13,0)

225,0 (-35,7)

Środki ogółem

145 599,3 (+2,1)

142 137,3 (+1,4)

% PKB UE-28

1,04

1,02

Instrumenty szczególne obejmują rezerwę na pomoc nadzwyczajną (EAR), Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) oraz Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Odpowiednie środki nie są ujęte w wieloletnich ramach finansowych, aby umożliwić obliczenie marginesów w ramach pułapów środków. To samo dotyczy środków związanych z instrumentem elastyczności.

Dodatkowe informacje

Strona internetowa poświęcona BUDŻETOWI UE: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Kontakt:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32, +32 498 95 81 32,  Twitter:@ECspokesbudget)

Olga Leszczynska-Vargin (+32 2 296 55 20)

Marta Angrocka-Krawczyk

Wydział prasy

Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa
tel  (+48 22) 556 89 50, fax (+48 22) 556 89 98
e-mail: marta.angrocka-krawczyk@ec.europa.eu

www.ec.europa.eu/polska