Nawiązując do prowokacyjnego pytania będącego jednocześnie tytułem naszej konferencji „Klastry – recepta na sukces Pomorza!?” należy zauważyć, iż klastry są jednym z wielu elementów układanki stanowiącej receptę na zbudowanie sukcesu naszego regionu – powiedział wicemarszałek Mieczysław Struk. Bez tego elementu trudno jest zbudować silną pozycję i konkurencyjność województwa – dodał wicemarszałek – gospodarz spotkania.

W pierwszej części konferencji przedstawiciele Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową wskazali przedsiębiorcom potencjalne klastry w regionie pomorskim wyróżnione w ramach analiz statystycznych. Następnie zapoznali uczestników spotkania z wnioskami i doświadczeniami z realizacji pilotażowych inicjatyw klastrowych (dla branży bursztynniczej, spożywczej oraz biotechnologii, farmacji i kosmetyków), a także przedstawili rekomendacje dla regionalnej polityki stymulowania rozwoju klastrów zakładającej m.in. koncentrację funduszy unijnych dostępnych w latach 2007-2013 na wsparciu kluczowych klastrów w województwie pomorskim. Rozwijanie współpracy w celu podniesienia konkurencyjności poszczególnych skupisk przedsiębiorstw jest wyzwaniem chwili – z jednej strony z uwagi na trendy w gospodarce globalnej, jak i szanse związane z sensownym zagospodarowaniem dostępnych funduszy unijnych. Rozwój klastrów wymaga cierpliwego dialogu, empatii i przełamywania stereotypów – powiedział prezes instytutu Jan Szomburg.

W drugiej części konferencji zaprezentowane zostały doświadczenia jednej z najbardziej znanych inicjatyw klastrowych w Polsce – „Doliny Lotniczej” z Podkarpacia, która została rozwinięta oddolnie przez zainteresowanych przedsiębiorców i firmy. Omówiono również dostępne możliwości realizacji projektów ukierunkowanych na rozwój klastrów w ramach Działania 5.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przeznaczonego na wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym. W końcowej części seminarium odbyła się dyskusja z udziałem pomorskich przedsiębiorców nakierowana na zdefiniowanie priorytetowych działań służących zdynamizowaniu rozwoju charakterystycznych dla województwa pomorskiego klastrów.

Klastry są powszechnie postrzegane jako motory rozwoju gospodarczego, zaś stymulowanie ich rozwoju jest ważnym elementem polityki gospodarczej państwa i poszczególnych regionów. Klastry to skupiska przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, w których występuje zarówno intensywna konkurencja, jak i współpraca oraz różnego rodzaju kontakty i interakcje. Wysoka konkurencyjność globalna jest jednym z czynników wyróżniających najbardziej rozwinięte klastry o światowym zasięgu, którymi są m.in.: Kalifornijska Dolina Krzemowa, Hollywood i londyńskie City.

Małgorzata Jankiewicz