Unieważnione przetargi są warte 368 mln zł. Mimo wszystko wyniki kontroli są o wiele lepsze niż w latach ubiegłych. Poważnych naruszeń prawa jest coraz mniej. Z drugiej strony wśród kontrolowanych postepowań tylko 37 było pozbawionych jakichkolwiek drobnych błędów. Mniejsze uchybienia dotyczą najczęściej: określania przedmiotu zamówienia, warunków zamówienia, wadium, oszacowania wartości zamówienia, a także publikacji ogłoszeń.

UZP skontrolował wszystkie zamówienia publiczne przekraczające wartość 5 mln EUR dla dostaw i usług oraz 10 mln EUR dla robót budowlanych. W I półroczu 2006 r. ponad połowa zamówień była dofinansowana przez fundusze unijne. Najwięcej (ponad 67 proc.) dotyczyło robót budowlanych, głównie modernizacji infrastruktury drogowej.
Przyczyn poprawy jakosci postępowań w sprawie zamówień publicznych UZP dopartuje sie w duzym stopniu właśnie w tym, że w wielu przypadkach zaangażowane są w nie środki z funduszy unijnych. Ryzyko utraty dofinansowania ze środków UE wymusza na zamawiających wyjątkową dokładność.