W ramach działania 5.1. PO KL „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” Kancelaria Prezesa Rady Ministrów realizuje szereg projektów nakierowanych na modernizację systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr administracji. Jeden z nich – „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” – ma na celu upowszechnianie stosowania zasad kompleksowego zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej, co w dalszej pespektywie doprowadzi do usprawnienia ich funkcjonowania. W ramach projektu realizowane są różnorodne działania, które uzupełniając się, mają doprowadzić do wzrostu poziomu wiedzy o TQM wśród pracowników i kierowników urzędów, ułatwić transfer wiedzy i doświadczenia, które administracja już posiada oraz dostarczyć praktycznych umiejętności z zakresu TQM na przykładzie wdrażania metody CAF i podejścia procesowego.

Istotą projektu jest doradztwo w zakresie wdrożenia metody CAF dla 50 i podejścia procesowego dla 4 urzędów administracji rządowej. Bezpośrednim celem tego działania jest podniesienie sprawności organizacyjnej i efektywności funkcjonowania urzędów administracji rządowej objętych wsparciem. Jako kluczowy komponent projektu KPRM, wdrożenie będzie miało szczególne znaczenie dla rozwoju kultury projakościowej w administracji dzięki zaangażowaniu urzędów z terenu całej Polski, reprezentujących instytucje różnorodne pod względem szczebla administracji, dziedziny aktywności i wielkości. Istotnym elementem tego zadania, obok wdrożenia konkretnych usprawnień, jest także zaszczepienie w instytucjach objętych wsparciem nowoczesnego sposobu myślenia o zarządzaniu jakością w organizacji. Zakończenie usług doradczych planowane jest na listopad br. 

Równie ważne, z punktu widzenia celu całego projektu, są szkolenia oraz cykl seminariów poświęconych tematyce zarządzania jakością w administracji, których realizacja na terenie całej Polski ma się rozpocząć na przełomie I. i II. kwartału br. Organizacja szkoleń oraz seminariów daje szansę na zwiększenie wiedzy oraz budowanie sieci kontaktów, w ramach której możliwe będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie TQM. Informacje nt. seminariów i szkoleń a także sposobu rekrutacji uczestników, rozesłane zostaną do kierownictwa urzędów. Będą one również dostępne na stronie internetowej DSCPZK.

Wśród dotychczasowych działań, podejmowanych w ramach projektu, należy wymienić zakończony w grudniu 2008 r. pierwszy etap badań nad modelem zarządzania jakością w urzędach administracji rządowej. Raport, opisujący przebieg i rezultaty badania, a także zawierający wyjaśnienie podstawowych pojęć, metod i technik TQM, jest próbą szerszego spojrzenia i uporządkowania informacji dotyczących zarządzania jakością w administracji rządowej. W drugiej połowie 2009 r. planowane jest przeprowadzenie drugiego etapu badania, który pozwoli na bardziej wnikliwe przeanalizowanie wybranych problemów dotyczących zarządzania jakością oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania, które powstały podczas opracowania raportu początkowego.

Ponadto zorganizowano udział przedstawicieli Polski w V Konferencji Jakości w Administracji Publicznej w Paryżu. Podczas Konferencji zaprezentowano dwa przykłady dobrych praktyk z Polski: projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz Krajową Informację Podatkową Ministerstwa Finansów. Udział w Konferencji był szansą wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym w zakresie podnoszenia jakości świadczenia usług. W ramach kampanii informacyjnej opublikowano i rozesłano do urzędów trzy praktyczne poradniki z zakresu zarządzania jakością w administracji: „Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę”, „Zarządzanie satysfakcją klienta. Europejski poradnik praktyka”, „Siedem kroków do Karty Obywatela zawierającej Standardy Usług”.

Informacje o projekcie „Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej” oraz o innych projektach KPRM publikowane są na stronie www.dsc.kprm.gov.pl.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego