– Dziękuję wszystkim wojewodom za współpracę i zaangażowanie przy przygotowywaniu umów – powiedziała minister Grażyna Gęsicka. – Dzisiaj uruchomiony został system certyfikacji RPO na lata 2007-2013. Certyfikacja rozpocznie się najprawdopodobniej w IV kwartale br., więc wojewodowie powinni do tego czasu przygotować odpowiednie struktury zajmujące się weryfikacją formalną i merytoryczną wniosków o płatność – dodała minister.

Na następne 7 lat regiony mają do dyspozycji 16,5 mld euro. Życzę wojewodom, żeby wszystkie te środki zostały wypłacone w terminie – podkreśliła G. Gęsicka.

Certyfikacja prawidłowości wydatków poniesionych w ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2007-2015 jest jednym z podstawowych zadań Ministra Rozwoju Regionalnego. System certyfikacji ma za zadanie zapewnić, że wydatki dokonywane w ramach programów operacyjnych są zgodne z prawem Unii Europejskiej i spełniają wymagania Komisji Europejskiej w tym zakresie. Ważnym ogniwem tego systemu dla regionalnych programów operacyjnych jest właściwy wojewoda, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt z ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, minister właściwy ds. rozwoju regionalnego certyfikuje Komisji Europejskiej prawidłowość poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych. W MRR funkcjonuje Instytucja Certyfikująca – komórka organizacyjna odpowiedzialna za certyfikację wydatków ponoszonych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Instytucja Certyfikująca, w zakresie realizowanych zadań, jest komórką niezależną od komórek wykonujących zadania instytucji zarządzających.