Istotną część obrad Komisji stanowiły kwestie związane z ochroną środowiska, w tym projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska oraz projekt ustawy o odpadach i zmianie niektórych innych ustaw. Zgłaszane opinie dotyczyły segregacji odpadów, równomiernego rozłożenia opłat za składowanie i utylizację odpadów, ponoszonych przez gospodarstwa domowe. Strona samorządowa zgłosiła szereg uwag do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Zaproponowano przyjęcie przez KWRiST przedłożonego projektu rozporządzenia, co ma zakończyć bieżące konflikty z Komisją Europejską.

W spotkaniu udział wzięli wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna, sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak oraz prezydent Katowic, współprzewodniczący KWRiST Piotr Uszok, a także przedstawiciele związków samorządowych.

fot. www.premier.gov.pl, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – 24.09.2008 r.