Miasta na prawach powiatu mogą otrzymać wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przede wszystkim w ramach działania: 6.1 – Rozwój sieci drogowej, 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Miasta na prawach powiatu mogą otrzymać dotację bezzwrotną do 85 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Środki własne beneficjenta, będącego jednostką samorządu terytorialnego na zabezpieczenieTanie OC i ACUbezpiecz samochód z UNIQA24. Szybko, tanio i online! Sprawdź.www.uniqa24.pl tzw. wkładu własnego, który wynosi około 15 proc. kosztów kwalifikowanych, muszą przynajmniej częściowo pochodzić ze środków własnych lub pożyczek. Minimalna wartość wsparcia wynosi 20 mln zł.

Miasta na prawach powiatu wsparcie mogą otrzymać również w ramach priorytetu VIII – bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Dotacja również może wynieść do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

W ramach prawie każdego RPO przewidziany jest priorytet, dzięki któremu gmina albo samorząd powiatowy może otrzymać wsparcie na budowę, rozbudowę i modernizację drogi lokalnej – gminnej i powiatowej. Za pieniądze w ramach tych programów można zbudować drogi dojazdowe do terenów inwestycyjnych w ramach uzbrajania tych terenów i podnoszenia ich atrakcyjności inwestycyjnej. Można utwardzić drogę gruntową.

Za pieniądze z RPO można połączyć drogę gminną z powiatową, wojewódzką, krajową, z autostradą albo trasą szybkiego ruchu. Podobnie jest z projektami, które mogą być realizowane przez powiaty. Można połączyć drogę powiatową z wojewódzką lub z krajową.

Wartość projektu może wynieść kilka milionów złotych, nie więcej niż 20 mln.