1. Gospodarka wodno-ściekowa, w tym ochrona wód przed zanieczyszczeniem i zaopatrzenie w wodę;
Zapobieganie klęskom żywiołowym i poważnym awariom / zabezpieczenia przeciwpowodziowe;
Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi;
2. Ochrona zasobów przyrodniczych;
3. Budownictwo;
4. Termomodernizacja (budynki i sieci ciepłownicze);
5. Fundusze pożyczkowe;
6. Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw w tym eko-inwestycje;
7. Wsparcie pośrednie przedsiębiorstw (m.in. inkubatory przedsiębiorstw, klastry, transfer wiedzy, parki przemysłowe, technologiczne, naukowo-technologiczne);
8. Regionalne strategie innowacyjne;
9. Infrastruktura B+R;
10. Społeczeństwo informacyjne;
11. Pomoc Publiczna;
12. Prawo budowlane;
13. Infrastruktura ochrony zdrowia;
14. Infrastruktura mieszkaniowa;
15. Infrastruktura turystyczna w tym kongresowa i targowa;
16. Infrastruktura kultury;
17. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich;
18. Infrastruktura społeczna;
19. Infrastruktura drogowa;
20. Transport publiczny;
21. Transport kolejowy;
22. Infrastruktura systemu oświaty.

Eksperci zostali powołani na okres od 18 kwietnia 2008 r. do 18 kwietnia 2013 r.

Zobacz pełną listę ekspertów >>>