Odpowiedź Zastępcy wójta przysługuje ekwiwalent pieniężny za dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego (z powodu choroby lub innej przyczyny) przed rozwiązaniem stosunku pracy. Pracodawca powinien też wypłacić mu wynagrodzenie za część okresu choroby. Odwołany zastępca wójta powinien zgłosić się do szkoły po zakończeniu urlopu bezpłatnego i otrzymać pracę zasadniczo na warunkach sprzed urlopu.

 

Uzasadnienie Części urlopu, niewykorzystanej z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, pracodawca ma obowiązek udzielić w terminie późniejszym. W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny (art. 166 pkt 1 i 171 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy; dalej: k.p.).
Jeżeli zatem w okresie wypowiedzenia stosunku pracy zastępca wójta był na urlopie wypoczynkowym, a jednocześnie za część tego okresu przedstawił zwolnienie lekarskie, to podczas zwolnienia nie korzystał z urlopu. Ponieważ stosunek pracy uległ rozwiązaniu w czasie choroby, nie było możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego w terminie późniejszym i za niewykorzystany urlop należy się ekwiwalent.

 

Świadczenia za okres zwolnienia
Za czas niezdolności do pracy wskutek choroby pracownikowi przysługuje:

 • wynagrodzenie od pracodawcy – do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (do 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 lat najpóźniej w poprzednim roku),
 • zasiłek chorobowy, finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – za czas niezdolności trwającej dłużej.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby, nie dłużej jednak niż przez:

 • 182 dni,
 • 270 dni – jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży.

W konsekwencji należy ustalić, czy zwolnienie lekarskie za okres od 15 czerwca do 5 lipca było w tym samym okresie zasiłkowym co wcześniejsza niezdolność do pracy, czy też nie.
W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku (art. 229 § 2 k.p.). Jeżeli w wyniku takich badań, które zastępca wójta powinien przejść po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego, stwierdzono zdolność do pracy, ma się do czynienia z nowym okresem zasiłkowym i to niezależnie od tego, na jaką chorobę jest zwolnienie lekarskie od 15 czerwca. Między zakończeniem pobierania świadczenia rehabilitacyjnego a początkiem wspomnianego zwolnienia minęło bowiem ponad 60 dni.
Pracodawca powinien zatem wypłacić wynagrodzenie za czas choroby w:

 • okresie pierwszych 14 dni zwolnienia – jeżeli zastępca wójta ukończył 50 lat najpóźniej w 2011 roku,
 • całym okresie trwania stosunku pracy (15–30 czerwca) – jeżeli jest młodszy

Za resztę zwolnienia przysługuje zasiłek chorobowy.

 

Powrót do pracy w szkole
Zastępca wójta nie jest w związku z tą funkcją uprawniony do jakiegoś „specjalnego” urlopu u swego wcześniejszego pracodawcy. Zapewne korzystał więc z urlopu bezpłatnego. Nie ma przepisów określających zasady powrotu do pracy po urlopie bezpłatnym udzielonym w związku z pełnieniem funkcji zastępcy wójta. W konsekwencji pracownik powinien zgłosić się do pracy zaraz po zakończeniu urlopu, a jeżeli istnieją okoliczności usprawiedliwiające nieobecność w pracy (np. choroba) – po ich ustaniu. Z kolei pracodawca powinien zapewnić warunki pracy wynikające z umowy o pracę lub aktu mianowania, w zależności od tego, na jakiej podstawie nauczyciel jest zatrudniany.
Fakt, że pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, nawet długotrwałym, nie prowadzi do anulowania warunków pracy określonych przed pójściem na urlop i w związku z tym nie ma potrzeby ustalania ich na nowo. Jeżeli zaś pracodawca po powrocie nauczyciela z urlopu bezpłatnego chce zmienić mu warunki pracy, może to uczynić tak, jak w stosunku do nauczyciela, który nie był na urlopie bezpłatnym, czyli: 

 • za porozumieniem stron albo 
 • w przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ministrów – w sytuacjach i na zasadach określonych w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w sprawach w niej nieuregulowanych – w Kodeksie pracy.

autor: Jarosław Żarowski

Podstawy prawne

 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz. 1183) 
 • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 622) 
 • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 769)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1206) 
 • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 232, poz. 1378)
 • Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458; ost. zm. Dz.U. z 2011 r. nr 201, poz. 1183)