Do wymienionych w rozporządzeniu organów należą ministerstwa: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Środowiska, Zdrowia. Centra będą także utworzone w Komendzie Głównej Straży Pożarnej, Komendzie Głównej Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz w Służbach Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego.Centra będą pracować z zachowaniem ciągłości działania i wymiany informacji, a także w sytuacjach braku zasilania zewnętrznego, uszkodzenia systemów łączności, itp. Będą funkcjonować całodobowo, a liczba osób obecnych na zmianie powinna być dostosowana do specyfiki możliwych sytuacji kryzysowych. Wprowadzono również przepisy dotyczące zasad współpracy oraz obiegu informacji pomiędzy centrami zarządzania kryzysowego a Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.Rozporządzenie odnosi się do ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która określa że centra zarządzania kryzysowego działają na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego, wewnętrznego, w tym ochrony ludności lub gospodarczych podstaw bezpieczeństwa państwa.