Dyrektywa PE i Rady (2007/2/WE) z 14 marca 2007 ustanowiła infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) zobowiązując tym samym kraje członkowskie do wdrożenia nowych reguł do krajowych porządków prawnych. Dane przestrzenne to informacje związane z terytorium kraju dotyczące m.in. ukształtowania terenu, lokalizacji budynków, gruntów, miejscowości, ulic, adresów, infrastruktury wodnej, gazowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej, linii komunikacyjnych itp.

Nowe przepisy zobligują organy administracyjne do przygotowania baz w taki sposób, aby umożliwić m.in. wyszukiwanie, przeglądanie, pomniejszanie, powiększanie i pobieranie informacji. Zbiory, w części która nie podlega ograniczeniu ze względu na tajność danych, zostaną udostępnione w sposób powszechny i nieodpłatny. Ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej weszła w życie 7 czerwca 2010 r.