Sygnatura konkursu PO V WO 1111.1.2019 Warszawa, dnia 15 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko administratora systemu informatycznego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

Ilość etatów – 1
Miejsca pracy – okręg Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku administratora systemu informatycznego:

1. Administrowanie siecią komputerową w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
i jednostkach jej podległych.
2. Diagnozowanie i konserwacja sprzętu komputerowego.
3. Serwisowanie sprzętu i rozwiązywanie bieżących problemów sprzętowych.
4. Szkolenie pracowników w zakresie informatycznym.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.). Na stanowisku stażysty wynagrodzenie zasadnicze – 2250,00 zł brutto.

Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku
związanym z kształceniem w zakresie informatyki,
– minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy
komputerze w pełnym wymiarze godzin,
– umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
– sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym
– znajomość:
– aplikacji Windows Serwer 2012, 2016,
– zasad działania sieci WAN i LAN
– serwerów pocztowych Exchange 2016
– pakietu MS Office
– protokołów TCP/IP dla sieci lokalnych
– konfiguracji urządzeń aktywnych
– zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych
– języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne czytanie dokumentacji
technicznej

Wymagania dodatkowe:
– zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego
– kreatywność, komunikatywność
– odporność na stres
– umiejętność planowania i organizacji pracy
– dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość
– wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej
– umiejętność pracy w zespole
– znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania
Prokuratury

Dokumenty wymagane od kandydata:

1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),
2) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu
potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl
Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 29 stycznia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:
Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej (sprawdzian trwa 30 min.),
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
• Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub (22) 21 73 219.

ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa, tel. 22 217 31 20.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Dziewulski, e-mail: iod@warszawa.po.gov.pl.
3. Dane osobowe zbierane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, a w zakresie wykraczającym poza przepisy prawa zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) Dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
na zasadach określonych w art. 15-17 RODO;
2) Ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) Przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;
4) Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury) jest wymogiem ustawowym. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/