Prokuratura Okręgowa Warszawa, dnia 14 maja 2020 r.
w Warszawie

Sygnatura konkursu PO V WO 1111.11.2020

Ogłoszenie o konkursie

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko analityka kryminalnego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

Ilość etatów – 1
Miejsca pracy – Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:
1. Przeprowadzanie analiz kryminalnych przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego w prowadzonych postępowaniach karnych.
2. Wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).

Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin,
– umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
– sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym,
• znajomość systemu MS Windows oraz aplikacji MS Office z uwzględnieniem biegłej
znajomości programu Excel.

Wymagania dodatkowe:
– zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego,
– kreatywność, komunikatywność,
– odporność na stres,
– umiejętność planowania i organizacji pracy,
– dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość,
– wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
– umiejętność pracy w zespole,
– znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania Prokuratury,
– przeszkolenie lub wiedza w zakresie przeprowadzania analiz kryminalnych,
– doświadczenie w pracy w wyspecjalizowanych komórkach analitycznych organów ścigania.

Dokumenty wymagane od kandydata:

1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),
2) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego znajduje się w załączniku do ogłoszenia)
3) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia);
4) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia);
5) Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia);
6) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
7) Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
8) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia) – jeżeli zakres przekazywanych dobrowolnie przez kandydata danych wymaga wyrażenia takiej zgody.

Wzory oświadczeń dostępne do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 30 czerwca 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:
Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej i analitycznej(sprawdzian trwa 30 min.),
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.
• Ogłoszenia o kolejnych etapach konkursu będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie (kandydaci nie będą informowani indywidualnie).
• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
• Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów
• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest
Prokuratura Okręgowa w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28, 00-791
Warszawa tel. 22 217 31 20, e mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email:
iod@warszawa.po.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych
z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust.
2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk
i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów
i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których
mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna
zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania
na podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do
realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania
lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art.
18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj.
do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych
osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres:
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować
się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych
wyżej danych kontaktowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia
18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra
Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad
wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania
stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze. Podanie danych
w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/