Straż Miejska m.st. Warszawy [z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa] poszukuje kandydata na stanowisko
Aplikant (w charakterze strażnika miejskiego)

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie: ochrona porządku publicznego zgodnie z ustawą o strażach gminnych (miejskich), w tym m.in. podejmowanie interwencji związanych z nieprzestrzeganiem przepisów prawa, ochrona zgromadzeń i imprez publicznych oraz obiektów użyteczności publicznej, działania w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli.

OFERUJEMY: stabilne zatrudnienie, wynagrodzenie zasadnicze: 2555 zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną po 3 miesiącach zatrudnienia i zdanym egzaminie – 300zł brutto i więcej (w dalszym okresie) w zależności od wyników pracy, po 1 roku zatrudnienia możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awansu na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 2870 zł brutto, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• ukończone 21 lat
• korzystanie z pełni praw publicznych
• wykształcenie co najmniej średnie
• nienaganna opinia
• sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
• strażnikiem miejskim może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
• uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
• wykształcenie wyższe na kierunku: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska
• doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa
• doświadczenie w pracy w firmach/instytucjach zajmujących się utrzymaniem bezpieczeństwa i/lub porządku publicznego
• ogólna wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy, wiedza o społeczeństwie, Warszawie (w tym znajomość topografii), Polsce i świecie
• aktywność sportowa
• znajomość języków obcych umożliwiająca co najmniej podstawową komunikację ustną
• bardzo dobra znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
• prawo jazdy kat. B
• uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

Warunki Pracy: W pracy na tym stanowisku występuje zarówno wysiłek fizyczny jak i umysłowy, z przewagą umysłowego; wykonywana jest w pełnym wymiarze czasu pracy, również w systemie równoważnym czasu pracy (obejmującym godziny nocne i dni świąteczne); praca samodzielna, narażona na szczególne obciążenia psychiczne, wymagająca szczególnej koncentracji, dobrego słuchu i ostrości wzroku; praca na terenie całej Warszawy, wykonywana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, również w obiektach nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca może być wykonywana z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin na dobę; prowadzenie pojazdów służbowych nieprzystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, narażenie na kontakt fizyczny z osobą obezwładnianą, stosowanie środków przymusu bezpośredniego; praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej; praca na stanowisku decyzyjnym związanym z odpowiedzialnością.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo CV (zawierające informację o dacie urodzenia, okresach zatrudnienia w poszczególnych firmach i zakresach obowiązków na zajmowanych stanowiskach)
• podpisany własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo list motywacyjny
• kopie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• kopię lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) skany dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek do służby wojskowej – wpis w książeczce o przeniesieniu do rezerwy lub zaświadczenie z WKU stwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)
• podpisana własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską m.st. Warszawy zawartych w ofercie pracy na stanowisko aplikanta, nr ref.369, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych”.
• podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Ja ………………… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ………… (seria, nr), świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystam z pełni praw publicznych, cieszę się nienaganną opinią, posiadam obywatelstwo polskie”.
• osoby, które prowadzą działalność gospodarczą powinny dodatkowo złożyć podpisane własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że od dnia………………….prowadzę działalność gospodarczą w zakresie ……….……………..…. [charakter działalności, przedmiot, wskazać EKD/PKD lub KRS].”
• osoby, które aktualnie wykonują zajęcie zarobkowe (wyłączając prowadzenie działalności gospodarczej) powinny dodatkowo podpisane złożyć własnoręcznie lub (w przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną) klawiaturowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że wykonuję zajęcie zarobkowe na podstawie ………………………….…………. [rodzaj zajęcia zarobkowego – np. umowa o pracę, o dzieło, zlecenie] dla ………………..…………. [nazwa firmy i adres miejsca wykonywania zajęcia zarobkowego] na stanowisku w zakresie ………………………. [zajmowane stanowisko / pełniona funkcja], w wymiarze ………………………. [łączny wymiar i rozkład czasu pracy]. ……………………………………. [dodatkowe informacje i uwagi].

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy wynosi mniej niż 6%. Informujemy, że niniejsze ogłoszenie dotyczy stanowiska urzędniczego w charakterze strażnika miejskiego, o którym mowa w ustawie o strażach gminnych (miejskich), w związku z czym od kandydatów wymagana jest pełna sprawność fizyczna, zgodnie z art. 24 pkt 6 tejże ustawy.

Komplet dokumentów należy złożyć do dnia 10.11.2017 r. godz. 14:00:
• pocztą na adres: Straż Miejska m.st. Warszawy, Wydział Kadr, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa, z dopiskiem ,,oferta pracy – nr ref. 369” (decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego)
• osobiście (osobiste składanie dokumentów jest możliwe jedynie w dni robocze, w godzinach 11:00 – 14:00 w siedzibie Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Młynarskiej 43/45 w Warszawie
• poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego, na adres: /smwarszawa/skrytka – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 369”
• drogą e-mailową na adres: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl – w tytule należy zamieścić informację: ,,oferta pracy – nr ref. 369”.

UWAGA – WAŻNE!!!:
• Niekompletne oferty, nie spełniające wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu, w tym zawierające niewłaściwą treść oświadczeń, a także dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą rozpatrywane.
• Wszystkie dokumenty wchodzące w skład aplikacji powinny być w języku polskim lub zawierać tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
• Osoby zaproszone do udziału w teście sprawności fizycznej, przed przystąpieniem do ćwiczeń, będą zobowiązane do podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w teście sprawności fizycznej. Rodzaje ćwiczeń na teście: uginanie ramion (minimum 20/30 sekund), siady z leżenia tyłem (minimum 22/30 sekund), przysiady (minimum 24/30 sekund), bieg 10×10 m (maksimum 32 sekundy), przewrót w przód, przewrót w tył.
• Osoby wybrane do zatrudnienia będą zobowiązane do przedstawienia oryginału aktualnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
• Zebrane w wyniku naboru dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby rekrutacji, której one dotyczą. Administratorem danych osobowych jest Straż Miejska m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (01-170) ul. Młynarska 43/45. Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do dostępu do nich, poprawiania i wycofania zgody na ich przetwarzanie. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne.
• Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie wskazanych w protokole z naboru na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia są niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru. Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy wskazanych w protokole na liście najlepszych kandydatów do zatrudnienia ale ostatecznie niezatrudnionych są niszczone w ciągu trzech miesięcy od zakończenia naboru. Usunięciu podlegają także wiadomości przesłane drogą e-mailową oraz poprzez skrzynkę podawczą ePUAP zawierające dokumenty określonych powyżej kandydatów.
• Ewentualne pytania proszę kierować na adres e-mail: rekrutacja@strazmiejska.waw.pl lub telefonicznie: (22) 598 60 11 lub (22) 598 68 56.
• Informacje o Straży Miejskiej można znaleźć w internecie:
http://strazmiejska.waw.pl; http://strazmiejska.bip.um.warszawa.pl .