Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 13 .2018

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

Ilość etatów – 2,00
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy:
1. Przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratury (jednostek organizacyjnych).
2. Przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji.
3. Udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym.
4. Przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii ,,A’’ do właściwego archiwum państwowego.
5. Inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kategorii ,,B’’ i udział w jej komisyjnym brakowaniu.
6. Przekazywanie wybrakowanych materiałów (w stanie uniemożliwiającym ich odtworzenie) na makulaturę.
7. Sporządzanie corocznego sprawozdania z działalności archiwum.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego
Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku stażysty – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.) – 2170 zł,- ; na stanowisku archiwisty – 2700,- zł.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a) niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny, a także ukończony kurs dla archiwistów,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku ( praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie),
– umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
– umiejętność pozyskiwania i przekazywania informacji,
– znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym /znajomość MS Office/.

b) dodatkowe:
– samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,
– komunikatywność,
– umiejętność pracy w zespole,
– wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
– umiejętność organizacji pracy,
– odporność na stres,
– zdolności analityczne

Dokumenty wymagane od kandydata:

1.życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie),
2.oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3.oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5.oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
7.kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
8.kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 25 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu obsługi komputera oraz testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego z ogólnych zagadnień ustrojowych RP, ustawy
o pracownikach sądów i prokuratury oraz ogólnych przepisów archiwalnych (test trwa 30 min.),
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub (22) 21 73 219.
Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/