Prokuratura Okręgowa w Warszawie

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie poszukuje kandydatów na stanowisko: Asystent prokuratora

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy  rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów prokuratora (Dz.U. Nr 49, poz. 293)

Wykształcenie wyższe studia prawnicze + aplikacja

Wymagania niezbędne:

 

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 100 a   ust. 5 ustawy o prokuraturze z dnia 20-06-1985 r., Dz. U. z 2011 r. nr 270, poz. 1599):

 1. jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł zawodowy magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. ukończył 24 lata,
 5. ukończył aplikację  prokuratorską lub aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury,
 6. nie jest  prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

1)  wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2)  kwestionariusz osobowy;

3)  życiorys i informację o zatrudnieniu i przebiegu pracy zawodowej;

4)  kopię dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;

5)  oryginał lub urzędowo poświadczone zaświadczenie o ukończeniu aplikacji prokuratorskiej lub dyplom ukończenia aplikacji ogólnej;

6) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie  o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

7)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8)  trzy aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Kwestionariusz osobowy dostępny na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

 

Forma składania dokumentów:

osobiście lub pocztą

 

Inne informacje:

Lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia konkursu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 08 stycznia 2015 r. o godz. 10. 00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28 w sali szkoleniowej
(pok. Nr 610, VI piętro).

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie http://www.warszawa.po.gov.pl/ oraz zamieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Informacje dodatkowe:

Konkurs na stanowisko asystenta prokuratora przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Warszawie.

Konkurs przeprowadzany jest w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 1. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów
  i prokuratury,
 2. dwóch kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu uzasadnienia decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze lub innej decyzji procesowej związanej
  z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowania przygotowawczego.

Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko prokuratora. (Dz. U. Nr 210, poz. 1257).

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-12-05

 

pod adres:

Prokuratura Okręgowa w Warszawie,
ul. Chocimska 28,
00-791 Warszawa