Warszawa, dnia 10 grudnia 2019 r.

PO V WO 1111.23.2019
O g ł o s z e n i e
o konkursie na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej
w Warszawie

Prokurator Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia
28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 j.t.) oraz
§ 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2016 r., poz. 1838). ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Liczba wolnych stanowisk asystenta prokuratora – 13
Miejsca pracy: Warszawa – 11
Grodzisk Maz. – 1
Pruszków – 1

Szczegółowy zakres wykonywania czynności przez asystentów prokuratorów określają przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 roku
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów
i starszych asystentów prokuratora ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1260).

Wymagania konieczne dla kandydata na asystenta (art. 176 § 1 ustawy Prawo
o prokuraturze):

1) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych
i obywatelskich, a także brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego,
2) posiadanie nieskazitelnego charakteru,
3) ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych
studiów uznanych w Polsce,
4) ukończone 24 lata,

Wymagania preferowane:
– ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub
zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
Kandydaci na stanowisko asystenta prokuratora winni złożyć
zgłoszenie do konkursu w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) zawierające następujące dokumenty:
1) wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
2) życiorys i informację o przebiegu pracy zawodowej;
3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie
studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra
albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów
wyższych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego (wzór oświadczenia znajduje
się w załączniku do ogłoszenia);
5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta w pełni z praw
cywilnych i obywatelskich (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia);
6) aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
konkursu (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia na stronie
internetowej www.po.warszawa.gov.pl);
8) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór
kwestionariusza osobowego znajduje się w załączniku do ogłoszenia na stronie
internetowej www.po.warszawa.gov.pl);
9) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub sędziowskiego.

Konkurs składa się z trzech etapów:
1) wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
2) testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
3) rozmowy kwalifikacyjnej.

Terminy przeprowadzenia konkursu ustalam na dni:
• 13 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 – I etap,
• 21 stycznia 2020 roku o godzinie 10.00 – II etap,
• 29 stycznia 2020 roku od godziny 10.00 – III etap.

Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu. Lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.
Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci, podejmujący po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora odbywają staż asystencki w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury, w której są zatrudnieni. Staż trwa 6 miesięcy. W okresie stażu wybrana osoba zatrudniona jest na czas określony. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.
Szczegółowe zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko prokuratora. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1838).
Konkurs może być unieważniony bez podania przyczyny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28, 00-791 Warszawa tel. 22 217 31 20, e mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email: iod@warszawa.po.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r, w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze. Podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/