1. Wymagania niezbędne:
a) spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902.);
b) wykształcenie minimum średnie;
c) znajomość zasad przygotowywania i obiegu dokumentów;
d) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
e) znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
f) wiedza nt. funkcjonowania samorządu województwa;
g) komunikatywna znajomość języka angielskiego;
h) umiejętność redagowania pism urzędowych;
i) umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej;
j) umiejętność komunikacji interpersonalnej;
k) umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów;
l) umiejętność współpracy i budowania dobrych relacji;
m) rzetelność, kultura osobista, dyskrecja.

2. Wymagania dodatkowe:
a) preferowane wykształcenie wyższe na kierunku administracja;
b) pożądany ukończony kurs asystencko-sekretarski;
c) doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków w administracji publicznej;
d) dobrej obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Prowadzenie i organizacja sekretariatu Dyrektora i Wicedyrektorów WUP.
b) Prowadzenie kalendarza zajęć Dyrektora i Wicedyrektorów WUP oraz czuwanie nad jego realizacją oraz koordynowanie działań komórek organizacyjnych WUP w tym zakresie.
c) Udzielanie klientom informacji osobiście i telefonicznie.
d) Prowadzenie obsługi organizacyjnej spotkań i narad koordynacyjnych.
e) Realizacja zadań związanych z delegacjami służbowymi Dyrekcji WUP oraz ich rozliczanie.
f) Ustalanie zapotrzebowania i zabezpieczenie odpowiedniej ilości biletów MPK.
g) Protokołowanie zebrań Kolegium WUP.
h) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Wicedyrektorów oraz bezpośredniego przełożonego.

4. Oferujemy:
a) zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
b) elastyczny czas pracy
c) możliwość dofinansowania udziału w szkoleniach i kształceniu pracowników
d) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego
e) możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego
f) komfortowe warunki pracy

5. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny uwzględniający nazwę stanowiska, o jakie ubiega się kandydat i na które prowadzony jest nabór,
• podpisane własnoręcznie curriculum vitae (CV),
• podpisany własnoręcznie oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej
o zatrudnienie (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747948),
• podpisane własnoręcznie oświadczenia (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747949),
• kserokopia dyplomu lub świadectwa szkolnego poświadczającego wykształcenie;
• kserokopia dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie,
• mile widziane kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających pożądane w ogłoszeniu o naborze doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – oświadczenie kandydata o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia;
• kserokopia dokumentów (ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne) potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje wymagane na stanowisku pracy,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku Kandydatów niepełnosprawnych, chcących skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej w przypadku obywateli, którzy mogą starać się o zatrudnienie w myśl art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych. Dokumenty przedkładane przez obywateli państw Unii Europejskiej lub innych państw winny być przetłumaczone na język polski.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
• w siedzibie WUP w Krakowie przy Placu Na Stawach 1 (Kancelaria – I piętro, pok. 105) lub,
• pocztą elektroniczną na adres kancelaria@wup-krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego (zgodnie z Ustawą z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz.U. 2016 poz. 1579) lub,
• pocztą na adres korespondencyjny WUP: Plac Na Stawach 1. 30-107 Kraków.

w terminie do dnia 18 styczeń 2018 r. (liczy się data wpływu).

Aplikacje, które wpłyną do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie po upływie wyżej wymienionego terminu, w sposób inny niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane i są niezwłocznie niszczone.

7. Pozostałe informacje stanowiące integralną część ogłoszenia (https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1747950)