Nr ewidencyjny naboru: 124/KS/002/VI/2019

Data publikacji ogłoszenia: 7 czerwca 2019 roku

Termin składania ofert: 17 czerwca 2019 roku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.
Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie
i pozytywna energia.
Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój i jakość regionu łódzkiego.

ze swojej strony gwarantujemy:

Stabilność zatrudnienia – pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy,

 praca w ambitnym i dynamicznym zespole,
 łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych,
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych,
 respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny,
 pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach,
 rozsądne godziny pracy – wolne weekendy,
 dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Dowiedz się więcej na: www.lodzkie.pl/kariera

stanowisko: Dyrektor Kancelarii Sejmiku
1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Poszukiwana osoba do zespołu
w Departamencie: Kancelaria Sejmiku
który zajmuje się organizacyjno-techniczną obsługą sejmiku, przewodniczącego, wiceprzewodniczących, prezydium sejmiku, komisji sejmiku i klubów radnych.

zadania jakie na ciebie czekają:

• realizacja polityki personalnej w odniesieniu do podległych pracowników, w szczególności w zakresie rekrutacji, adaptacji, motywowania, rozwoju i oceny,
• nadzór i kierowanie działalnością Kancelarii Sejmiku,
• zapewnienie realizacji zadań przez podległe komórki,
• planowanie i nadzorowanie Planu finansowego Kancelarii Sejmiku oraz jego wykonanie,
• planowanie, koordynowanie i nadzorowanie zamówień publicznych w Kancelarii Sejmiku,
• opracowywanie propozycji rozwiązywania problemów w zakresie działalności merytorycznej Kancelarii Sejmiku.

profil kandydata:

Nasze wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 5-letni staż pracy lub okresy wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na stanowisko,
• wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie województwa, Prawo zamówień publicznych, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o finansach publicznych,
• wiedza z zakresu: Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Statutu Województwa Łódzkiego,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point), systemu informacji prawnej typu LEX, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych,
• umiejętność tworzenia prezentacji, pisemnych opracowań, procedur, regulaminów, zarządzeń,
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność podejmowania decyzji, zarządzanie wprowadzaniem zmian, myślenie strategiczne, umiejętność wystąpień publicznych, umiejętności negocjacyjne.

Pracując u nas musisz także:

• posiadać obywatelstwo polskie,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nie być karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa
w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• posiadać nieposzlakowaną opinię.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

• ukończone kursy, szkolenia lub studia podyplomowe z Prawa zamówień publicznych, zarządzania zasobami ludzkimi,
• ukończony kurs, szkolenie w zakresie wystąpień publicznych,
• doświadczenie w administracji publicznej,
• doświadczenie w obszarze związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
• doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
• znajomość aplikacji Lotus.

składanie ofert:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Dyrektora Kancelarii Sejmiku Nr 124/KS/002/VI/2019”, należy składać osobiście lub przesyłać
na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 17 czerwca 2019 roku. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Twoja oferta musi zawierać
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o ( druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl):
• CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
z motywacją,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie
o zatrudnieniu wskazujące datę jego rozpoczęcia oraz z informacją o korzystaniu lub nie korzystaniu z urlopu bezpłatnego bądź kserokopię zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej.
• posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• zgodności charakteru wykonywanej działalności gospodarczej z wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o naborze,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
• wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia
17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Możesz także dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia
do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo
w Zarządzeniu Nr 35/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego”, zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi informacja o warunkach pracy na stanowiskach urzędniczych zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (załącznik nr 3 do procedury naboru).
Wydział ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone
w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dyrektor Departamentu
Prawno-Organizacyjnego

Mateusz Sowa