RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu „Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur”

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to niezależny, krajowy organ wizytujący, który został powołany w celu zapobiegania torturom oraz innym niedozwolonym formom traktowania osób pozbawionych wolności.

Do zadań Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur należy w szczególności:

– regularne sprawdzanie sposobu traktowania pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem;
– przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
– przedstawianie Rzecznikowi propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz projektowanych przepisów prawnych;
– sporządzanie rocznego raportu z działalności;
– organizowanie i prowadzenie debat regionalnych;
– edukowanie i prowadzenie dialogu z władzą tak aby skuteczniej zapobiegać stosowaniu tortur. W tym celu prowadzone są działania edukujące osoby pracujące w miejscach detencji, jak również zwiększające wrażliwość społeczną w tym zakresie.

Rzecznik Praw Obywatelskich poszukuje osoby posiadającej znajomość problematyki dotyczącej zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania w tym m.in.: przepisów, standardów międzynarodowych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Wybrana w procesie naboru osoba odpowiedzialna będzie za promowanie i realizowanie celów Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur m.in. poprzez:
• efektywne zarządzanie pracą i budżetem Zespołu (współtworzenie i realizowanie strategii Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, definiowanie przejrzystych celów, oraz metod ich osiągania);
• prowadzenie i rozwijanie współpracy międzynarodowej;
• rozwijanie i prowadzenie działalności edukacyjnej.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY

Kwalifikacje i wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe magisterskie;
– minimum 7 lat stażu pracy, w tym minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w kierowaniu zespołem;
– znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się językiem, odpowiadający poziomowi C1.

Od kandydatów oczekujemy opracowania i przedstawienia „Koncepcji funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur”. Koncepcja powinna obejmować szerokie spektrum tematu, w tym przedstawiać:
• kierunki rozwoju Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur,
• propozycje działań Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w ujęciu długoterminowym, kilkuletnim (okres 5 lat).

Mile widziane:

– doświadczenie publicystyczne związane z tematyką zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania – m.in. artykuły w prasie, Internecie, wypowiedzi w mediach;

– doświadczenie w prowadzeniu działalności naukowej związane z tematyką zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania – m.in. książki, publikacje w czasopismach naukowych;

– doświadczenie w prowadzeniu działalności edukacyjnej związanej z tematyką zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

Wymagania dodatkowe:

– umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych;
– wysoko rozwinięte kompetencje menadżerskie;
– umiejętność rozwiązywania konfliktów;
– umiejętność delegowania uprawnień.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

– CV wraz z klauzulą:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej RODO.

– list motywacyjny;
– kwestionariusz aplikacyjny wraz z załączonymi oświadczeniami;
– opracowanie pt. „Koncepcja funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur”;
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
– kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy;
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe;
– kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie odpowiadającym C1 lub oświadczenie kandydata o spełnianiu wskazanego wymagania formalnego.

Dodatkowo w celu potwierdzenia mile widzianych (nieobowiązkowych) wymagań Kandydaci proszeni są o załączenie:
– listy publikacji, artykułów, książek;
– informacji o prowadzonych działaniach edukacyjnych.

INFORMACJE O METODACH I TECHNIKACH NABORU:

Proces rekrutacji prowadzony będzie w trzech etapach:
I etap: weryfikacja formalna aplikacji
II etap: ocena „Koncepcji funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur”
III etap: rozmowa kwalifikacyjna wraz ze sprawdzeniem znajomości języka angielskiego

Do III etapu procesu rekrutacji tj. na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną aplikacji i uzyskali najwyższą ocenę opracowanej „Koncepcji funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur”.

MIEJSCE SKŁADANIA I PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77
z dopiskiem: ,,Nabór – Dyrektor Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur”– BDG-WSP.111.3.2018

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
31 sierpnia 2018 r.

WARUNKI PRACY:
– miejsce wykonywanej pracy: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie
– praca administracyjno-biurowa wykonywana na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy
– krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
– praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie
– użytkowanie sprzętu biurowego
– budynek dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami

OFERUJEMY
– ciekawą pracę,
– możliwość rozwoju zawodowego,
– możliwość skorzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i kart sportowo – rekreacyjnych

INFORMACJE DODATKOWE:

– Rzecznik Praw Obywatelskich zastrzega możliwość unieważnienia naboru
– do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnościami
– wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie
– dokumenty muszą być własnoręcznie podpisane
– oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
– oferty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (o ważności aplikacji decyduje data wpływu do BRPO w formie pisemnej);
– kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowani do kolejnego etapu poinformowani zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie kolejnego etapu rekrutacji
– złożonych dokumentów nie zwracamy
– oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, za wyjątkiem aplikacji zawierających zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
– w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie jest niższy niż 6%.
– dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 22 55-17-833.

Klauzula informacyjna

W postępowaniu rekrutacyjnym Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich kieruje się zasadą równego traktowania w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Biorąc udział w rekrutacji na wolne stanowisko w Biurze RPO przekazuje Pan/Pani swoje dane osobowe. Ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Podanie dodatkowych danych osobowych, niewynikających z przepisów prawa, w tym udział w przyszłych procesach rekrutacji jest dobrowolne i wymaga Pana/Pani wyraźnej zgody. Administratorem tych danych będzie RPO z siedzibą przy
Al. Solidarności 77 w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby i przez okres rekrutacji. Po tym czasie dane osób aplikujących, które nie zostały zatrudnione zostaną usunięte, chyba że wyraźnie zdecyduje Pan/Pani że RPO może je przetwarzać na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji – wtedy dane te będą przetwarzane nie dłużej niż 2 lata od wyrażenia przez Pana/Panią odrębnej zgody. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – c RODO. Posiada Pan/Pani prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, a także może Pan/Pani wymagać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz dostępu do nich. W tym celu należy skontaktować się z komórką właściwą do spraw kadrowych. Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez RPO nieprawidłowo, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), a także skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem. Dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem tych, z którymi RPO współpracuje, np. obsługującym systemy teleinformatyczne lub prowadzącym działalność pocztową, wyłącznie jednak i w oparciu o stosowne umowy. Nie będą też przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe: inspektorochronydanych@brpo.gov.pl

Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i przekazywana jest zgodnie z postanowieniami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), RODO.