• Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod
i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

• W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Krajowej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

wymiar etatu: 1,0

liczba stanowisk pracy: 2

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

• inicjowanie i sporządzanie analiz kryminalnych, na potrzeby Prokuratury Krajowej i podległych jednostek organizacyjnych prokuratury;
• wdrażanie nowych rozwiązań i standardów w zakresie analizy kryminalnej;
• udział w pracach badawczo-rozwojowych dotyczących analizy kryminalnej i jawnych
i niejawnych systemów danych administrowanych przez Prokuraturę Krajową, prowadzonych przez inne podmioty;
• pozyskiwanie informacji niezbędnych do realizacji analiz kryminalnych z dostępnych źródeł, w tym Prokuratury Krajowej oraz baz danych innych podmiotów;
• uczestnictwo w opracowywaniu programów szkoleń dotyczących analizy kryminalnej, organizowanie i udział w szkoleniach w charakterze prelegenta;
• udział w przedsięwzięciach resortowych oraz pozaresortowych dotyczących zagadnień z zakresu analizy kryminalnej;
• gromadzenie danych i opracowywanie analiz strategicznych, w celu wypracowania skutecznych metod ścigania przestępczości;
• opracowywanie procedur oraz koordynowanie procesu przetwarzania danych w celu przygotowania analiz strategicznych oraz uzyskania informacji niezbędnych do ich opracowania;
• przygotowywanie niezbędnych założeń oraz materiałów, uczestniczenie
w opracowywaniu ogólnopolskich prognoz przestępczości w celu rozpoznania jej trendów i rozwoju, opracowywanie oceny stanu zagrożenia przestępczością;
• przygotowywanie na podstawie danych zgromadzonych w toku prowadzonych postępowań karnych, stanowisk, ocen i analiz dotyczących:
 mechanizmów ekonomicznych ujawnianych w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych;
 elektronicznego przepływu informacji i danych telekomunikacyjnych;
 dysponowania składnikami majątkowymi podmiotów gospodarczych;
 przepływu środków finansowych w obrębie jednego podmiotu oraz pomiędzy wieloma podmiotami i osobami.

Wykształcenie: wyższe II stopnia – preferowane ekonomiczne.

Wymagania konieczne:

• minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym problematyką analizy kryminalnej;
• dobra znajomość regulacji prawnych niezbędnych do pracy na zajmowanym stanowisku, umiejętność interpretacji i stosowania tych przepisów;
• biegłe posługiwanie się pakietem MS Office;
• umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel na poziomie zaawansowanym;
• umiejętność opracowywania analiz na podstawie danych teleinformatycznych i finansowych zabezpieczonych na elektronicznych nośnikach;
• znajomość zagadnień z zakresu:
 oceny kondycji finansowej i zarządzania podmiotami gospodarczymi, w tym przedsiębiorstwami i spółkami prawa handlowego;
 obrotu instrumentami finansowymi i nadzoru nad rynkiem finansowym;
 oceny ryzyka inwestycyjnego i przesłanek wsparcia ze strony instytucji finansowych;
• umiejętność redagowania pism urzędowych;
• zdolność analitycznego myślenia;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• umiejętność argumentowania prezentowanych stanowisk;
• odporność na stres.

Wymagania dodatkowe:

• znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
• doświadczenie w użytkowaniu narzędzi wykorzystywanych w analizie kryminalnej;
• umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa obowiązującego w sektorze bankowym, telekomunikacyjnym, finansów publicznych, spółek prawa handlowego obrotu instrumentami finansowymi, księgowości i rachunkowości;
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. imię (imiona), data urodzenia, dane kontaktowe (wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach;
• oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie).

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Wzory oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie dostępne do pobrania ze strony internetowej Prokuratury Krajowej.

Dokumenty należy przesłać w terminie do: dnia 18 czerwca 2019 r.
na adres:

Prokuratura Krajowa
Biuro Kadr
ul. Rakowiecka 26/30
02 – 528 Warszawa

z podaniem na kopercie konkurs nr PK IX K 1111.12.2019 na stanowisko eksperta
ds. analizy kryminalnej w Prokuraturze Krajowej.

Inne informacje:

• Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
• Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni
o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Krajowej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 12 51 959.

Klauzula informacyjna:

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Krajowa informuje, że:
1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Krajowa z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 26/30, 02 – 528 Warszawa tel. 22 12 51 471, e mail. biuro.podawcze@pk.gov.pl .
2. Inspektorem ochrony danych jest Łukasz Boryczka e mail. iod@pk.gov.pl .
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w konkursie, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.