Nr ewidencyjny naboru: 003/PBIV/002/I/2020

Data publikacji ogłoszenia: 2 stycznia 2020 roku

Termin składania ofert: 16 stycznia 2020 roku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.
Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie
i pozytywna energia.
Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój i jakość regionu łódzkiego.

ze swojej strony gwarantujemy:

Stabilność zatrudnienia – pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy,

 praca w ambitnym i dynamicznym zespole,
 łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych,
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych,
 respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny,
 pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach,
 rozsądne godziny pracy – wolne weekendy,
 dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Dowiedz się więcej na: www.lodzkie.pl/kariera

stanowisko: główny specjalista-ekspert pro-biz
1 osoba na 1/2 etatu – niepełny wymiar czasu pracy

Poszukiwana osoba do zespołu
w Wydziale: Wydział Promocji Przedsiębiorczości
w Departamencie: Departament Promocji
który zajmuje się zwiększeniem poziomu inwestycji zagranicznych w woj. łódzkim, poprzez dostęp do informacji o warunkach podejmowania działalności gospodarczej (inwestowania) w naszym regionie (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-biz”)
oraz wzrost aktywności przedsiębiorstw z terenu naszego województwa na rynkach zagranicznych poprzez ułatwienie dostępu
do informacji (w ramach tzw. usługi informacyjnej „pro-eksport”).
zadania jakie na ciebie czekają:

• współpraca z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami w celu powiększania zasobów terenów pod inwestycje, w tym infrastruktury w regionie;
• tworzenie bazy terenów pod inwestycje i bieżące aktualizowanie regionalnych ofert inwestycyjnych typu greenfield
i brownfield.
• obsługa inwestorów zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej na terenie województwa. Dostarczanie zainteresowanym inwestorom zagranicznym pakietu ogólnych informacji gospodarczych o regionie i warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
• promocja ofert inwestycyjnych poszczególnych gmin i powiatów z regionu poprzez podawanie zainteresowanemu inwestorowi informacji w tym zakresie,
• inicjowanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy w regionie, właściwymi dla struktury potrzeb potencjalnego inwestora,
• prowadzenie stałego monitoringu napływu inwestycji do regionu,
• prowadzenie działań w formule follow-up w odniesieniu do potencjalnych inwestorów zagranicznych,
• współpraca z zagranicą, w tym w zakresie przygotowywania i obsługi misji gospodarczych z/do regionu.

profil kandydata:

Nasze wymagania niezbędne

• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 4-letni staż pracy,
• co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (potwierdzona certyfikatem), w tym znajomość słownictwa ekonomicznego,
• znajomość uwarunkowań gospodarczych regionu łódzkiego, przepisów związanych z wdrażaniem instrumentów wspierających bezpośrednie inwestycje zagraniczne, procedur administracyjnych i prawnych,
• znajomość prawa gospodarczego, w szczególności zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym,
• znajomość aktualnych zagadnień gospodarczych w kraju, jak i kontekście międzynarodowym,
• wiedza z zakresu ustawy o samorządzie województwa,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• umiejętność szybkiego wyszukiwania danych,
• umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), sprawnej obsługi baz danych, Internetu, systemu informacji prawnej Lex, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych,
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,
• dyspozycyjność m.in. delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.

Pracując u nas musisz także:

• posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• posługiwać się językiem polskim.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

• wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub o kierunku gospodarka przestrzenna,
• co najmniej roczne doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych i/lub budżetu państwa,
• doświadczenie w doradztwie gospodarczym, finansach, współpracy z firmami lub w pracy w administracji publicznej bądź instytucjach/organizacjach działających na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego,
• znajomość innego języka obcego,
• znajomość specyfiki branż.

składanie ofert:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Promocji Nr 003/PBIV/002/I/2020”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 16 stycznia 2020 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)

Twoja oferta musi zawierać
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o ( druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl):
• CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
z motywacją,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy, doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę wskazujące datę jego rozpoczęcia oraz z informacją o korzystaniu lub nie korzystaniu z urlopu bezpłatnego,
• kserokopie dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
• kserokopia certyfikatu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie
co najmniej B2 (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2009 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej),
• kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku
o pracownikach samorządowych oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego -”(pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). • posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
• wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Możesz także dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności).

*Jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego, musisz dodatkowo dołączyć:

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom,
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego
jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia
do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo
w Zarządzeniu Nr 35/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego”, zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi informacja o warunkach pracy na stanowiskach urzędniczych zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (załącznik nr 3 do procedury naboru).
Wydział ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dyrektor Departamentu
Prawno-Organizacyjnego

Mateusz Sowa