Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

 

Marszałek Województwa Łódzkiego poszukuje kandydatów na stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Analiz i Rozwoju Systemów w Departamencie Cyfryzacji

 

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 –    analiza dostępnych usług teleinformatycznych oraz zmian w aktach prawnych w zakresie istniejących usług,
–    nadzorowanie prawidłowości funkcjonowania systemów, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących nadzorowanych systemów IT,
–    przygotowywanie dokumentów przetargowych do postępowań przetargowych na zakup aplikacji i usług
IT (np. wsparcia, usług programistycznych, zakupu aplikacji dziedzinowych),
–    wdrażanie technicznych zabezpieczeń systemu informatycznego,
–    administrowanie systemami i bazami danych,
–    udział w pracach zespołów projektowych dotyczących projektów informatycznych realizowanych przez Urząd,
–    współpraca z dostawcami rozwiązań IT przy pracach projektowych, wdrożeniowych, instalacyjnych, konfiguracyjnych i naprawczych,
–    projektowanie i konfigurowanie planów wykonywania kopii zapasowych baz danych,
–    uzupełnianie rejestru zgłoszeń informatycznych i współtworzenie baz wiedzy,
–    zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników w systemach i aplikacjach.

 

Wykształcenie wyższe

 

Wymagania niezbędne:

–          posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–          posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

–          niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–          posiadanie nieposzlakowanej opinii,

–          wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.),

–          znajomość języka polskiego,

–          wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

–          posiadanie wykształcenia wyższego,

–          posiadanie co najmniej 4-letniego stażu pracy,

–          posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, o samorządzie województwa,
o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych,

–          posiadanie wiedzy z zakresu: zarządzania aplikacjami i bazami danych, procesów wytwórczych oprogramowania, modelowania procesów, notacji BPMN, zarządzania projektami informatycznymi
i tworzenia dokumentacji projektowej, metodyki ITIL, zasad projektowania i budowy usług teleinformatycznych,

–          posiadanie znajomości języka angielskiego technicznego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,

–          posiadanie znajomości narzędzi do administracji relacyjnymi bazami danych, języka zapytań SQL, narzędzi do eksploracji danych w bazach danych,

–          posiadanie umiejętności obsługi komputera i urządzeń biurowych (urządzeń wielofunkcyjnych, faksu), obsługi i administracji systemami operacyjnymi z rodziny Windows (wersje serwerowe jaki i desktopowe),

–          posiadanie umiejętności obsługi pakietów biurowych (np. MS Office) edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego, użytkowania baz danych, grafika menadżerskiej i prezentacyjnej oraz oprogramowania:
do zarządzania projektami (np. MS Project), do modelowania procesów, do zarządzania infrastrukturą IT,

–          posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się.

 

Wymagania dodatkowe:

–          posiadanie wykształcenia wyższego o kierunku lub specjalności informatyka, telekomunikacja, zarządzanie,

–          ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami IT, administracji systemami, komunikacji, zarządzania projektami, bezpieczeństwa informacji, zarządzania wymaganiami dla systemów informatycznych, modelowania procesów, zarządzania zmianą,

–          posiadanie doświadczenia w pracy na stanowiskach związanych: z obsługą i administrowaniem systemami informatycznymi i bazami danych, z administrowaniem serwerami, z zarządzaniem usługami Active Directory,

–          posiadanie doświadczenia w pracy z finansami publicznymi, z prawem zamówień publicznych,

–          posiadanie doświadczenia w realizacji projektów informatycznych,

–          posiadanie znajomości języka angielskiego biznesowego na poziomie pozwalającym na czytanie dokumentacji projektowej i dokumentacji użytkownika,

–          posiadanie umiejętności systemu pracy zdalnej (np. DameWare), systemu monitorowania i diagnozowania, Środowiska Lotus Notes / Domino, znajomość usług Active Directory,

–          posiadanie umiejętności obsługi i konfiguracji urządzeń specjalistycznych (czytniki kodów, drukarki specjalistyczne, czytniki i programatory kart zbliżeniowych, itp.), serwisowania sprzętu komputerowego
w zakresie software oraz administrowania siecią informatyczną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań formalnych:

–          CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,

–          kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

–          kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

–          kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,

–          kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji
ds. Naboru” (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),

–          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,

–          oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),

–          dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):

§  certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

§  dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,

§  świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

§  świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,

–          oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,

–          oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,

–          oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228),

–          oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.),

–          spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

–               kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,

–               kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

 Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Cyfryzacji Nr 050/CFIII/003/VII/2014”.

 

Forma składania dokumentów:

osobiście lub pocztą

 

Inne informacje:

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 2/14 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA STANOWI INFORMACJA O WARUNKACH PRACY
NA STANOWISKACH URZĘDNICZYCH ZAMIESZCZONA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ
NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU W SIEDZIBIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90-051 ŁÓDŹ (załącznik nr 4 do procedury naboru ).

Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów
za potwierdzeniem odbioru. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do: 2014-07-21

 

pod adres:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Cyfryzacji Nr 050/CFIII/003/VII/2014”,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,

Biuro Podawcze,

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia:     21 lipca 2014 roku.