Ogłoszenie
w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze – informatyk

Na podstawie art. 3b ust 1 – 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 577), § 2, §3, §6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (j.t. z 2014 r. poz. 400) ogłaszam konkurs na stanowisko informatyka

Określenie wolnego stanowiska pracy:
• wymiar etatu: 1
• liczba etatów: 1
• miejsce wykonywania pracy: Warszawa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. wsparcie techniczne użytkowników – helpdesk,
2. obsługa serwerów pracujących w środowisku Microsoft Windows
i Active Directory,
3. konfigurowanie urządzeń aktywnych, drukarek sieciowych,
4. obsługa techniczna wideokonferencji, szkoleń i czynności procesowych przeprowadzanych na odległość ,
5. administrowanie stroną internetową i intranetową Prokuratury Regionalnej w Warszawie.
6. diagnostyka, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz bieżące i okresowe jego ewidencjonowanie.

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej ukończone studia I stopnia i uzyskany tytuł zawodowy,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. nieposzlakowana opinia i nieskazitelny charakter,
4. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe,
6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, w tym pozwalający na pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin,
7. znajomość systemów Microsoft Windows Server 2008/2012/2016
8. podstawowe umiejętności obsługi Active Directory,
9. znajomość systemów operacyjnych z rodziny Microsoft Windows 7/8/10 oraz pakietu biurowego Microsoft Office 2007/2010/2013/2016,
10. podstawowa znajomość działania sieci LAN/WAN,
11. umiejętność serwisowania sprzętu komputerowego,
12. znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej,
13. podstawowa znajomość zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych.

Wymagania dodatkowe:
1. zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego,
2. umiejętność pracy w zespole,
3. umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej,
4. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
5. zdolności organizacyjne, umiejętność podejmowania decyzji
6. odporność na stres,
7. kreatywność i komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Wniosek o dopuszczenie do konkursu,
2. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
3. życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej,
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. kopie dokumentów potwierdzających ewentualne doświadczenie zawodowe,
6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 2),
7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe (załącznik nr 2),
8. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2),
9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (załącznik nr 3),
10. oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych (załącznik nr 4).

Dokumenty należy składać w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres:
Prokuratura Regionalna w Warszawie
ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa
z powołaniem sygnatury konkursu, w terminie do dnia 17 stycznia 2020 roku.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 022 – 46 – 49 -122

Inne informacje:
– Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
– Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu ze wskazaniem miejsca, daty i godziny jego rozpoczęcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie www.warszawa.pr.gov.pl oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
– Kandydaci, którzy nie spełnią warunków formalnych bądź nie zostaną zakwalifikowani do kolejnych etapów konkursu proszeni są o odbiór osobisty oryginałów dołączonych do złożonej w toku rekrutacji dokumentacji. Po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników konkursu dokumenty nieodebrane podlegają zniszczeniu.
– Przewidywana wysokość wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku informatyka w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury określa tabela stanowiąca załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego ( Dz. z 2017 r. poz. 485 z późn. zm.).
– Wyłonieni w drodze konkursu kandydaci odbywają staż urzędniczy, który ma na celu praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania obowiązków urzędnika w prokuraturze, trwa 6 miesięcy i kończy się egzaminem. Od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację ogólną, sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Regionalny w Warszawie może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

Konkurs składa się z trzech etapów:
• etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu, w tym kompletności złożonych dokumentów,
• etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności,
• etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Klauzula informacyjna
W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Regionalna w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Warszawie z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00 – 071 Warszawa
tel. 22 46 49 200, e mail. sekretariat@warszawa.pr.gov.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie jest Łukasz Boryczka e mail. iod@warszawa.pr.gov.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.
4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami określającymi zasady przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.
6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
2) ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
3) przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;
4) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.