Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 2 .2018

Ogłoszenie o konkursie

Prokurator Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2017 r. poz. 246 ze zm.) ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

Ilość etatów – 1
Miejsca pracy – okręg Prokuratury Okręgowej w Warszawie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. Administrowanie siecią komputerową w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie
i jednostkach jej podległych.
2. Diagnozowanie i konserwacja sprzętu komputerowego.
3. Serwisowanie sprzętu i rozwiązywanie bieżących problemów sprzętowych.
4. Szkolenie pracowników w zakresie informatycznym.

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).

Wymagania niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia,
– minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze godzin,
– umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,
– sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym
• znajomość:
* aplikacji Windows Serwer 2012, 2016,
* zasad działania sieci WAN i LAN
* serwerów pocztowych Exchange 2016
* pakietu MS Office
* protokołów TCP/IP dla sieci lokalnych
* konfiguracji urządzeń aktywnych
* zagadnień z zakresu zabezpieczeń sieci informatycznych
* języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne
czytanie dokumentacji technicznej

Wymagania dodatkowe:
– zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego
– kreatywność, komunikatywność
– odporność na stres
– umiejętność planowania i organizacji pracy
– dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość
– wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej
– umiejętność pracy w zespole
– znajomość problematyki postępowań karnych oraz organizacji funkcjonowania Prokuratury

Dokumenty wymagane od kandydata:

1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),
2) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych,
3) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
4) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,
6) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
8) kopia dowodu osobistego.

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 15 lutego 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacje dodatkowe:
Konkurs składa się z trzech etapów:
1) etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2) etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu wiedzy informatycznej (sprawdzian trwa 40 min.),
3) etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

• Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
• Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
• Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
• Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów
• Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu –
(22) 217 32 25 lub (22) 217 32 19.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/