OFERTA PRACY NR 10/2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok

na podstawie art. 107a-107g ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 t.j.).

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
poszukuje kandydatów na stanowisko:

INFORMATYK

w Wydziale Informatyki
Sekcja Eksploatacji i Infrastruktury

Miejsce wykonywania pracy: Białystok

Liczba etatów : 1

Główne obowiązki:
• Zarządzanie komponentami środowiska wirtualizacji zasobów VMware obejmujące m.in.: instalowanie i konfigurowanie, rozwiązywanie problemów, optymalizację pod kątem wydajności i dostosowania środowiska;
• Instalacja i konfiguracja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń tworzących infrastrukturę serwerową i sieciową oddziału oraz stacji roboczych, drukarek, innego sprzętu informatycznego;
• Instalacja i konfiguracja i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów operacyjnych, aplikacji biurowych i oprogramowania dedykowanego na serwerach i stacjach roboczych;
• Bieżąca administracja siecią SAN oraz macierzami dyskowymi klasy enterprise;
• Zarządzanie siecią LAN/ WAN w oddziale, w szczególności konfiguracja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem aktywnych urządzeń sieciowych (routery, switche, firewalle sprzętowe)
z uwzględnieniem zasad określonych przez polityki bezpieczeństwa.
• Zapewnienie ochrony gromadzonych danych poprzez wykonywanie kopii bezpieczeństwa serwerów
w domenie AD i infrastrukturze VMware;
• Wsparcie techniczne innych komórek organizacyjnych w rozwiązywaniu problemów związanych
z eksploatacją infrastruktury informatycznej;
• Prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z administrowanymi systemami i ze sprzętem informatycznym;
• Tworzenie projektów i opracowań w zakresie koncepcji rozwiązań informatycznych na potrzeby oddziału i opracowywanie standardów dla optymalnego wykorzystania infrastruktury informatycznej;
• Planowanie zakupów sprzętu komputerowego i łączności na potrzeby Oddziału przygotowanie dokumentacji i udział w postępowaniach związanych z zakupami sprzętu i oprogramowania.

Wykształcenie: wyższe (preferowane: informatyczne, matematyczne lub nauki pokrewne)

Wymagania:
• minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego;
• doświadczenie w administrowaniu środowiskiem wirtualnym VMware;
• znajomość systemu wirtualizacji stacji roboczych VMware Horizon View;
• znajomość rozwiązań macierzy dyskowych SAN: preferowane HP 3PAR;
• doświadczenie w zarządzaniu środowiskiem serwerów typu HP Blade System;
• znajomość technologii sieci SAN, LAN/WAN,
• znajomość technologii z obszaru bezpieczeństwa sieci tj.: firewalle, serwery autoryzacji,
• VPN, monitorowanie ruchu sieciowego: preferowane urządzenia firmy Cisco, PaloAlto;
• znajomość systemów backupu środowisk wirtualnych serwerów: preferowane Veeam Backup and Replication;
• znajomość rozwiązań serwerowych Microsoft (AD, Exchange), Linux;
• prawo jazdy kat. B;
• znajomość sprzętowa środowiska serwerów IBM i5;
• znajomość sprzętowa środowiska serwerów typu blade IBM/HP;
• znajomość administracji bazą danych DB2 dla środowiska systemów IBM i5;
• znajomość zagadnień i umiejętność konfiguracji technologii związanych z zapewnieniem wysokiej dostępności systemów serwerowych w oparciu oprogramowanie MIMIX;
• znajomość systemów telefonii IP.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1938 t.j.).

Wymagane dokumenty:

1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny z numerem oferty,
3. własnoręcznie podpisane c.v., w którym należy zamieścić następującą klauzulę; “wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez POW NFZ, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
4. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sie o zatrudnienie.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY NR 10/2018 osobiście w Kancelarii Oddziału lub przesłać listownie w terminie do 23.03.2018 r. (decyduje data wpływu do Oddziału) na adres: Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok).
Informacje telefoniczne pod nr: (0-85) 745–95–74

Pozostałe informacje:

• Oferty z niepełnymi bądź niepodpisanymi dokumentami, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ),
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie,
• Zgodnie z art. 107d oraz 107f ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz wynik naboru ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie :www. nfz-bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
• Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.