Sygnatura konkursu PO V WO 1111.14.2018

Prokurator Okręgowy w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko inspektora ds. BHP w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

Wymiar etatu – 0,5 etat

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora ds. BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (Kodeks Pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r.,
Nr 109, poz. 704 ze zm. ).

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów
i prokuratury (Dz.U. z 2017 r., poz.246 z późn. zm.) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

a) niezbędne:
– pełna zdolność do czynności prawnych,
– nieposzlakowana opinia,
– niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
– nie prowadzenie przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.
– spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 1997r. Nr 109, poz. 704 ze zm.),
– posiadanie wiedzy z zakresu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa BHP,
– posiadanie umiejętności sporządzania wymaganej dokumentacji bhp,
– posiadanie umiejętności przeprowadzania szkoleń w zakresie obowiązujących przepisów bhp oraz prowadzenia związanej z tym dokumentacji.
– posiadanie minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego (stażu pracy), w tym co najmniej rocznego na stanowisku związanym z wykonywaniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
– posiadanie aktualnych szkoleń okresowych przewidzianych dla pracowników służby bhp.

b) dodatkowe:
– znajomość pakietu MS Office,
– umiejętność planowania i organizowania pracy,
– samodzielność, obowiązkowość, kreatywność i komunikatywność.

Dokumenty wymagane od kandydata:
1) życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu o konkursie);
2) kopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań i posiadania kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska inspektora ds. bhp;
3) oświadczenia kandydata o:
* posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z praw publicznych,
* niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
* nie prowadzeniu wobec swojej osoby postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
* wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
* oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
4) kopię dokumentów lub oświadczenie potwierdzających umiejętność obsługi komputera,
5) kopię dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) kopię dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
7) kopię zaświadczenia o aktualnym szkoleniu okresowym przewidzianym dla pracowników służby bhp.

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową
w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Inne informacje:
1. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
2. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
3. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
4. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
5. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 225 lub (22) 21 73 219.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap I – obejmuje selekcję wstępną zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych przystąpienia do konkursu.
Etap II – sprawdzian umiejętności w formie testu obejmującego 20 pytań jednokrotnego wyboru mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień z zakresu znajomości regulacji prawnych dotyczących BHP, a także przepisów regulujących ustrój i organizację prokuratury (test trwa 30 min.).
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

Prokurator Okręgowy
w Warszawie
/Paweł Blachowski/