Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 8, 90– 051 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy

na stanowisko:
inspektor ds. internacjonalizacji i biogospodarki
w Wydziale: Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości
w Departamencie: Departament ds. Przedsiębiorczości

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie

Numer ewidencyjny naboru: 095/PRZI/027/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 6 października 2017 roku

Termin składania ofert do: 16 października 2017 roku

Miejsce pracy: województwo łódzkie (siedziba biura – Łódź)

Zatrudnienie na czas realizacji projektu: do 31 marca 2019 roku

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
– pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych oraz budowanie trwałych relacji biznesowych w regionie,
– konsultacje, doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne w zakresie wspierania rozwoju biogospodarki
w regionie,
– poszukiwanie nowych rynków zbytu dla przedsiębiorców z regionu oraz pozyskiwanie potencjalnych partnerów do międzynarodowej współpracy technologicznej, badawczej i handlowej dla firm z regionu działających w obszarze biogospodarki,
– współpraca przy różnorodnych projektach o międzynarodowym charakterze w obszarze biogospodarki,
w których uczestniczyć będzie Województwo Łódzkie,
– pozyskiwanie wiedzy, bieżąca analiza oraz monitorowanie rynku w obszarze biogospodarki,
– organizacja wyjazdów na targi, spotkania brokerskie, misje gospodarcze,
– promocja lokalnego potencjału w dziedzinie biogospodarki, przygotowywanie i prezentacja oferty regionu
w obszarze biogospodarki,
– określanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie współpracy i rozwoju w dziedzinie biogospodarki,
– obsługa i bieżące śledzenie informacji na portalach internetowych dotyczących innowacji, dofinansowania w zakresie biogospodarki,
– tworzenie baz danych przedsiębiorców zgodnie z procedurami GIODO.

Wymagania niezbędne (konieczne):
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– posiadanie nieposzlakowanej opinii,
– wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku
z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
– znajomość języka polskiego,
– wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– posiadanie wykształcenia wyższego,
– posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy,
– posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o samorządzie województwa,
o ochronie danych osobowych,
– posiadanie wiedzy z zakresu administrowania stroną internetową oraz redagowania i zamieszczania informacji na stronach internetowych,
– posiadanie znajomości specyfiki gospodarczej regionu łódzkiego oraz wiedzy na temat lokalnych
i międzynarodowych firm z dziedziny biogospodarki,
– posiadanie znajomości programów unijnych, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na projekty związane z biogospodarką,
– posiadanie wiedzy z zakresu narzędzi wspierających przedsiębiorczość,
– posiadanie wiedzy z zakresu biogospodarki na poziomie krajowym i międzynarodowym,
– posiadanie wiedzy na temat strategicznych działań podejmowanych przez region w zakresie wspierania rozwoju innowacyjności oraz usług świadczonych przez jednostki B+R, IOB i inne,
– posiadanie bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
– posiadanie prawa jazdy kat. B,
– posiadanie znajomości obsługi komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point), systemu informacji prawnej typu LEX, Legalis oraz obsługi urządzeń biurowych (komputer, fax, drukarka, skaner),
– posiadanie następujących kompetencji: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się,
– dyspozycyjność, m.in. gotowość do częstych wyjazdów służbowych i pracy poza siedzibą Urzędu.

Wymagania dodatkowe (pożądane):
– posiadanie wykształcenia z zakresu zarządzania i marketingu, prawa, administracji, ekonomii, stosunków międzynarodowych, ochrony środowiska, biotechnologia,
– posiadanie doświadczenia w realizacji inicjatyw/projektów o charakterze gospodarczym,
– posiadanie doświadczenia w pracy przy projektach dofinansowanych ze środków unijnych,
– posiadanie doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami i świadczeniu usług na rzecz przedsiębiorstw,
– posiadanie następujących umiejętności: pracy w zespole, planowania i ustalania celów, rozwiązywania problemów, samodzielność i determinacja w działaniu, nawiązywania kontaktów i współpracy
z przedstawicielami różnych instytucji, wysokie umiejętności komunikacyjne (umiejętność prowadzenia rozmów z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw),
– posiadanie znajomości aplikacji: Joomla, OpenCMS.

Oferta kandydata musi zawierać:
– CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz z motywacją,
– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
– kserokopię prawa jazdy kat. B,
– kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902) oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów
do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego
na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości,
– oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167),
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
– spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo doświadczenie zawodowe,
– kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowo kwalifikacje i umiejętności.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie ds. Przedsiębiorczości Nr 095/PRZI/027/X/2017”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego,
Biuro Podawcze,
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 16 października 2017 roku.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo w Zarządzeniu Nr 5/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru”, ze zm. zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA STANOWI INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKACH URZĘDNYCZYCH ZAMIESZCZONA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ NA TABLICY INFORMACYJNEJ URZĘDU W SIEDZIBIE PRZY AL. PIŁSUDSKIEGO 8, 90-051 ŁÓDŹ (załącznik nr 3 do procedury naboru ).

Wydział ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przez okres 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów
za potwierdzeniem odbioru. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego nie odsyła dokumentów kandydatom.
Po upływie okresu 1 miesiąca od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone. Szczegółowe zasady postępowania z dokumentami kandydatów określa § 40 Procedury naboru.

Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, najpóźniej w dniu zawarcia z nim umowy o pracę, oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru

/-/ Elżbieta Borkowska