Nr ewidencyjny naboru: 128/OPPVII/014/VI/2019

Data publikacji ogłoszenia: 12 czerwca 2019 roku

Termin składania ofert: 24 czerwca 2019 roku

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Nowoczesna organizacja w sektorze publicznym.

Wyróżnia nas profesjonalizm, etyka i skuteczność w działaniu. Szukamy osób, które wspólnie z nami chcą tworzyć przyjazną
i otwartą administrację publiczną i pozytywny wizerunek urzędnika. Zależy nam na pracownikach, których atutem jest wiedza, zaangażowanie i pozytywna energia.

Dołącz do nas i miej swój wkład w rozwój i jakość regionu łódzkiego.

ze swojej strony gwarantujemy:

Stabilność zatrudnienia – pierwsza umowa na czas określony na 6 miesięcy,

 praca w młodym zespole,
 łatwy dostęp do szkoleń wewnętrznych,
 możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 możliwość udziału w różnych projektach, akcjach dobroczynnych,
 respektowanie uprawnień rodzicielskich, pakiet socjalny,
 pakiet ubezpieczeniowy do nabycia na preferencyjnych warunkach,
 rozsądne godziny pracy – wolne weekendy,
 dogodna lokalizacja – centrum miasta.

Dowiedz się więcej na:
www.lodzkie.pl/kariera

stanowisko: inspektor ds. rozwoju przedsiębiorczości
1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Poszukiwana osoba do zespołu
w Wydziale: Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości
w Departamencie: Departament Prawno-Organizacyjny
który zajmuje się wspieraniem działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, realizowaniem projektów własnych wzmacniających innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie. Organizowaniem Europejskiego Forum Gospodarczego oraz Międzynarodowego Kongresu Biogospodarki ponadto współpracą z instytucjami otoczenia biznesu, uczelniami, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz innymi partnerami społeczno – gospodarczymi z regionu, kraju i zagranicy.

zadania jakie na ciebie czekają:

• współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami otoczenia biznesu, organizacjami przedsiębiorców, środowiskami gospodarczymi, uczelniami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi partnerami z kraju i zagranicy, w zakresie innowacji i technologii oraz projektowania i uruchamiania mechanizmów wspierających rozwój przedsiębiorczości w regionie,
• współpraca przy opracowywaniu projektów własnych mających na celu rozwój przedsiębiorczości w regionie, w tym finansowanych ze środków unijnych,
• prowadzenie spraw związanych z realizacją i monitorowaniem projektów (w tym m.in. w zakresie rozliczania
i sprawozdawczości) kierowanych do przedsiębiorstw wzmacniających innowacyjność, kreatywność oraz przedsiębiorczość w regionie,
• prowadzenie spraw wspomagających rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych, inkubatorów oraz stref aktywności gospodarczej w regionie,
• realizacja zadań z zakresu rozwoju rynku pracy w województwie poprzez współpracę z sektorem szkolnictwa wyższego
i badań naukowych,
• współpraca z Departamentem Promocji w zakresie wspierania działań proinnowacyjnych w gospodarce regionu,
• archiwizacja dokumentów powstających w wydziale.

profil kandydata:
Nasze wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe,
• co najmniej 3-letni staż pracy,
• wiedza z zakresu ustaw: Prawo zamówień publicznych, o samorządzie województwa,
• wiedza z zakresu rozliczania projektów, sprawozdawczości projektów unijnych, prowadzenia dokumentacji finansowej,
• znajomość programów unijnych, w ramach których można uzyskać dofinansowanie na projekty związane z rozwojem przedsiębiorczości,
• wiedza z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na poziomie krajowym i międzynarodowym,
• wiedza z zakresu funkcjonowania platform internetowych dotyczących wspierania przedsiębiorczości i innowacji,
• umiejętność z zakresu prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczania projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz realizacji projektów zgodnie z założonym budżetem,
• umiejętność pisania projektów, realizacji, wdrażania i zarządzania projektów finansowanych ze środków unijnych,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
• umiejętność obsługi komputera, w tym MS Office (Excel, Word, PowerPoint), systemu informacji prawnej typu Lex, Legalis oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętność stosowania odpowiednich przepisów, umiejętne organizowanie własnej pracy, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć uczenia się, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów.

Pracując u nas musisz także:
• posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
• nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• posiadać nieposzlakowaną opinię,
• posługiwać się językiem polskim.

Twoim dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie związane z realizacją, rozliczaniem i sprawozdawczością projektów unijnych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

składanie ofert:

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze w Departamencie Prawno-Organizacyjnym Nr 128/OPPVII/014/VI/2019”, należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Podawcze, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8

w terminie do dnia: 24 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu)

Twoja oferta musi zawierać
Wymagane dokumenty: Oświadczenie o (druk do pobrania ze strony bip.lodzkie.pl):
• CV wraz z listem motywacyjnym lub innym pisemnym zgłoszeniem udziału w naborze wraz
z motywacją,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy lub/i innych dokumentów potwierdzających posiadany przez kandydata staż pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz w §30 pkt 6 „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru” ze zm. (pierwszeństwo w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). • posiadaniu obywatelstwa polskiego*,
• posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,
• niebyciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu
za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub kserokopia posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,
• wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu
do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie
z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych,
• wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych
w związku z naborem, dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

Możesz także dołączyć dokumenty potwierdzające Twoje dodatkowe atuty (kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności).

*Jeśli nie posiadasz obywatelstwa polskiego, musisz dodatkowo dołączyć:

– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom,
na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
– dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
 certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
 dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
 świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
 świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia
do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Przez fakt złożenia swojej oferty kandydaci wyrażają zgodę na poddanie się procedurze naboru, na zasadach określonych szczegółowo
w Zarządzeniu Nr 5/17 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów do pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz zasad pracy Komisji ds. Naboru” ze zm., zwanej dalej „Procedurą naboru”. Treść powołanego zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6 %.
Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowi informacja o warunkach pracy na stanowiskach urzędniczych zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu w siedzibie przy Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź (załącznik nr 3 do procedury naboru).
Wydział ds. Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną)
o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze, w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru

Mateusz Sowa